Train Alliance Sweden AB, referat från ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2018

Den 20 juni 2018 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

På stämman deltog 16 personer och 32,37% av kapitalet och 49,51% av röstetalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sven Jemsten, Freddie Lienau, Conny Bjarnram och Staffan Brandt omvaldes för styrelseuppdrag. Styrelsen fick genom nyval 2 nya ledamöter , Patrik Lingårdh och Otto Persson. Styrelsens arvoderas med högst 1 basbelopp för nästkommande mandatperiod.

På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

Stämman beslutade om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också om aktieutdelning med 25 öre per aktie och total utdelning om 5 572 141,50 kr.

Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande. För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733-73 44 74.

Ladda ner protokollet »


Publicerad: den 25 juni 2018