Train Alliance Sweden AB, referat från ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2017

Den 15 juni 2017 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

På stämman deltog 12 personer och 41,93% av kapitalet och 80,76% av röstetalet var representerade.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sven Jemsten, Freddie Lienau, Conny Bjarnram och Staffan Brandt omvaldes för styrelseuppdrag. Styrelsens arvoderas med 1 basbelopp för nästkommande mandatperiod.

På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

Stämman beslutade om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också om aktieutdelning med 25 öre per aktie och total utdelning om 5 572 141,50 kr.

Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733 734474.

Ladda ner protokollet »


Publicerad: den 18 juni 2017