Train Alliance Sweden AB, Ordinarie Bolagsstämma den 29 juni

Den 29 juni 2016 hölls ordinarie bolagsstämma på hotell Stinsen Hallsberg.

Train Alliance Sweden AB:s nya säte är placerat i Hallsberg, där också ordinarie bolagsstämma hölls den 29 juni.

På stämman deltog 19 personer som representerade 34 aktieägare, varav 22 via fullmakt. På stämman representerades 66,1% av kapitalet och 89,7% av röstetalet. Totalt var 13.213.070 st aktier representerade av totalt 20.000.000, varav 5.000.000 A-aktier.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och styrelseledamöterna Freddie Lienau, Conny Bjarnram, Staffan Brandt och Sven Jemsten omvaldes.

Sven Jemsten valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt också att aktieutdelning ej skall ske.

Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma finns bilagt detta meddelande.

För mer info, kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733-734474


Publicerad: den 19 juli 2016