Fördjupad utredning kring depå på Roslagsbanan

Trafiken på Roslagsbanan ökar och nya vagnar ska upphandlas. Samtidigt planeras en ny depå på Kårstagrenen.

AFAB Train (ett bolag inom Train Alliance-sfären) har fått ett uppdrag från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, att ta fram en fördjupad utredning för en planerad depå på Roslagsbanan. Preliminära uppskattningar visar att en väl genomtänkt depålösning kan ge Trafikförvaltningen en rationell depå- och verkstadsdrift till väsentligt lägre kostnader än vad man tidigare antagit. Arbetet löper under våren 2014.
 
Utredningen genomförs i linje med Trafikförvaltningens sjupunktsprogram för en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, där god framkomlighet, samhällsekonomisk lönsamhet och tillgänglighet står i fokus.

AFAB Train är glada och stolta över att kunna bistå Stockholms läns landsting med att arbeta fram en modern depålösning som kan stå som modell för såväl Roslagsbanan som andra spårsystem framöver.


Publicerad: den 6 februari 2014