Rättelse Kallelse till bolagsstämma 2019

Rättelsen avser felaktigt angivet antal aktier och teckningskurs i punkt 12. Antalet aktier ska vara 200 000 av serie B och teckningskursen 200 kronor per aktie.

Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
Reviderad årsredovisning för 2018 finner ni under årsrapporter.

Hjärtligt välkomna
Otto Persson, Arbetande styrelseordförande

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019-06-27(Rättelse) (PDF)
Fullmakt bolagsstämma 2019 (PDF)


Publicerad: den 3 juni 2019