Bokslutskommuniké 2016 och kvartalsredogörelse kv4 2016

Bokslutskommuniké för helåret 2016-01-01 till 2016-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2016.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 88,4 MSEK (fg år 76,0 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 27,4 MSEK (fg år 23,5 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 18,2 MSEK (fg år 11,2 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 20,7% (fg år 14,8%). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 7,5 MSEK (fg år 2,5 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 27,4% (fg år 10,6%).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2016 uppgick till 19,9 MSEK (fg år 9,3 MSEK)
  • Investeringar för helåret, jan-dec har företagits med 76,0 MSEK (fg år 29,1 MSEK). Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2016 uppgick till 30,0 MSEK (fg år 9,2 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 57,9% (fg år 60,2%)
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 15 juni 2017, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre / aktie.


NYCKELTAL Okt-Dec Okt-Dec HELÅR HELÅR
  Q4-2016 Q4-2015 2016 2015
Synligt eget kapital per aktie, kr 14,24 13,56 14,24 13,56
Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,38 0,06 0,68 0,28
Antal aktier periodens utgång *1) 20 000 000 18 408 400 20 000 000 18 408 400
Soliditet, % 58,0% 60,2% 58,0% 60,2%
Balanslikviditet, ggr 2,26 0,86 2,26 0,86

* 1) Den 15 december 2016 avslutades teckningsperioden för nyemission i anslutning till listning på Pepins Alternativa Listan, vilket medför en ökning av totalt antal aktier till 22.288.566 st, vilket slutregistreras Bolagsverket Jan-2017.

Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil till denna publicering samt på bolagets hemsida.

Kontaktinformation:

Otto Persson, verkställande direktör
0733-73 44 74
otto.persson@trainalliance.se


Publicerad: den 20 februari 2017