Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

Den 29 juni kl 15:00 inbjuds bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma på Hotel Stinsen, Stortorget 3 - Hallsberg.

Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

Reviderad årsredovisning för 2015 finner ni under årsrapporter.

Hjärtligt välkomna
Otto Persson, Verkställande direktör


Publicerad: den 18 maj 2016