Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG Den 15 Juni 2017, Klockan 15:00

Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

Reviderad årsredovisning för 2016 finner ni under årsrapporter.

Hjärtligt välkomna
Otto Persson, Verkställande direktör


Publicerad: den 5 maj 2017