• november122019
 • Kallelse till extra bolagsstämma 2019

  Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG Den 19 December 2019, Klockan 11:00

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Eric Thysell, eric.thysell@trainalliance.se.

  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

  Förslag till dagordning för den extrainsatta bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

  Kallelse till extra bolagsstämma 2019-12-19 (PDF)
  Fullmakt bolagsstämma 2019 (PDF)

  2019-11-12 -  Direktlänk till nyheten

 • november122019
 • Rättelse till kallelse till extra bolagsstämma I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

  Rättelsen avser felaktigt angiven information avseende utestående antal A- och B-aktier i Bolaget. Pressmeddelande med justerat antal utestående aktier återfinns nedan.

  Aktieägarna i TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), org.nr 556785-5241 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 klockan 11.00 på Hotell Stinsen i Hallsberg på adress Stortorget 3, Hallsberg.

  Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen den 13 december 2019.

  Aktieägare som vill delta på stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till eric.thysell@trainalliance.se eller genom annan skriftlig anmälan till Bolagets adress c/o Förvaltnings AB, Bankgatan 22, 233 31 Svedala senast fredagen den 13 december 2019. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

  Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear innan fredagen den 13 december 2019. Aktieägaren måste därför i god tid kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. Sådan registrering kan vara tillfällig.

  Ombud

  Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets postadress på c/o Förvaltnings AB, Bankgatan 22, 233 31 Svedala. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär per e-post efter begäran till eric.thysell@trainalliance.se. Sådant formulär kommer också att finnas för nedladdning på Bolagets hemsida www.trainalliance.se under fliken "Investerare".

  Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande och sekreterare vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Entledigande av en styrelsesuppleant.
  7. Beslut om arvode för styrelseledamöter.
  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter fram till slutet av nästa årsstämma.
  9. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
  10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  11. Avslutande av stämman.

  FÖRSLAG TILL BESLUT

  Punkt 1 - Val av ordförande och sekreterare vid stämman

  Valberedningen föreslår att advokat Göran M. Karlsson vid Advokatfirman Delphi väljs till ordförande och att Otto Persson väljs till sekreterare för stämman.

  Punkt 6 - Entledigande av en styrelsesuppleant

  Peter Schmidt har anmält till styrelsen att han önskar bli entledigad från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar enlighet därmed.

  Punkt 7 - Beslut om arvode för styrelseledamöter

  Valberedningen föreslår att arvode till envar av stämman valda ledamöter ska utgå om 44 200 kronor för innevarande verksamhetsår för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Punkt 8 - Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter fram till slutet av nästa årsstämma

  Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat fem (5) och att antalet suppleanter ska vara en (1) fram till slutet av nästa årsstämma.

  Punkt 9 - Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning.

  § 9, Kallelse, förslås få följande nya rubrik och lydelse, ändringarna är skriven med kursiv stil:

  "§ 9 Kallelse till och plats för bolagsstämma

  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

  Kallelse till ordinär bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

  För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

  Bolagsstämma ska hållas i Hallsberg, Malmö eller Stockholm."

  En ny § 7 med följande lydelse föreslås:

  "§ 7 Omvandlingsförbehåll för A-aktier

  Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B efter skriftlig framställning av aktieägaren hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett."

  För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

  Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget.

  Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

  Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor.

  Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen inför och i samband med en notering av Bolagets aktier och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande samt att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra accelererad tillväxt.

  I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga grunder.

  Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

  För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

  __________________

  Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

  Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 9 715 426 aktier varav 2 000 000 av serie A och 7 715 426 av serie B. Totalt finns 27 715 426 röster.

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

  Hallsberg den 12 november 2019

  Styrelsen i TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ)

  2019-11-12 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober312019
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q3-2019

  Kvartalsredogörelse för Q3-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q3-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas kvartalsredogörelsen i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Eric Thysell på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Eric Thysell, +46 735 670260, eric.thysell@trainalliance.se.

  2019-10-31 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti062019
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019

  Kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Eric Thysell på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Eric Thysell, +46 735 670260, eric.thysell@trainalliance.se.

  2019-08-06 -  Direktlänk till nyheten

 • juli312019
 • Information om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

  På ordinarie bolagsstämma den 27 juni i Hallsberg beslutade stämman enhälligt om en vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

  Bolagsstämman beslutade enhälligt om en vinstutdelning om 5 572 141,50 kr. Avstämningsdagen för utdelning är måndagen den 12 augusti. Sista dag för handel med rätt till utdelning är torsdagen den åttonde augusti. Utbetalningen väntas ske torsdagen den 15 augusti.

  Kontaktinformation:
  Eric Thysell, IR-ansvarig
  0735-67 02 60
  eric.thysell@trainalliance.se

  2019-07-31 -  Direktlänk till nyheten

 • juli122019
 • Avstämningsdag för aktiesammanslagning fastställd till 19 juli 2019

  Vid Train Alliance SWEDEN AB(publ) ordinarie bolagsstämma den 27 juli 2019 beslutades det om en aktiesammanslagning(omvänd split) om 2:5.

  Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanslagningen ska infalla den 19 juli 2019.

  Sista dag för handel med aktier före sammanslagning är den 17 juli 2019 och första dag för handel med aktier efter sammanslagning är den 18 juli 2019.

  Sammanslagningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

  Sammanslagningen medför att antalet utestående aktier i Train Alliance minskar från 22 288 566 aktier till 8 915 426 aktier, varav antalet A-aktier minskar från 5 000 000 till 2 000 000 och antalet B-aktier minskar från 17 288 566 till 6 915 426.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Eric Thysell, Kommunikationsansvarig
  0735-67 02 60
  eric.thysell@trainalliance.se

  2019-07-12 -  Direktlänk till nyheten

 • juli052019
 • Train Alliance noterar Bolagets B-aktie på Nasdaq First North

  Train Alliance Sweden AB(publ)("Bolaget" eller "Train Alliance") offentliggör idag beslutet att notera Bolagets B-aktie på Nasdaq First North. Målsättningen är att noteringen ska ske kring årsskiftet 2019/2020.

  I samband med noteringen kommer en nyemission att genomföras med avsikt att tillföra Bolaget kapital för en planerad och stark tillväxt de närmaste åren samt öka antalet aktieägare för att få en tillfredsställande likviditet i handeln med Bolagets aktie.

  För noteringen av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North har Train Alliance anlitat Avanza Bank AB som finansiell rådgivare.

  Med anledning av ovanstående avslutas handeln med Bolagets B-aktie på Pepins Alternativa Lista efter augusti månads handelsperiod.

  För mer information, vänligen kontakta:


  Eric Thysell, Kommunikationsansvarig
  0735-67 02 60
  eric.thysell@trainalliance.se

  2019-07-05 -  Direktlänk till nyheten

 • juni272019
 • Referat från ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2019

  Den 27 juni 2019 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

  På stämman deltog 17 personer och 43,13% av kapitalet och 67,12% av röstantalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  Sven Jemsten, Otto Persson, Conny Bjärnram, Staffan Brandt och Patrik Lingårdh omvaldes för styrelseuppdrag. Föregående ledamot Freddie Lienau avböjde omval. Otto Persson valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen arvoderas med högst 44.200 kr för nästkommande mandatperiod.

  På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

  Utmärkande beslutspunkter var följande:

  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission om högst 2 000 000 B-aktier till teckningskurs 20 kr per aktie.

  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om förändrad bolagsordning och sammanslagning av aktier. Sammanslagningen kommer att genomföras med villkoren 2:5 där fem aktier blir sammanslagna till två aktier.

  Beslut fattades enhälligt av stämman att ge styrelsen bemyndigandet att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev.

  Stämman beslutade enhälligt om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också enhälligt om vinstutdelning om 5 572 141,50 kr(25 öre per aktie). Avstämningsdagen för utdelning är torsdagen den 15 augusti. Sista dag för handel med rätt till utdelning är den åttonde augusti.

  Protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

  Kontaktinformation:
  Otto Persson
  0733-73 44 74
  otto.persson@trainalliance.se

  Ladda ner protokollet »

  2019-06-27 -  Direktlänk till nyheten

 • juni202019
 • Den internationella forskningskonferensen besöker Train Alliance Sweden i Hallsberg

  Den 17-20 juni 2019 var Linköpings universitet värd för den internationella forskningskonferensen RailNorrköping 2019 och den 19 juni besökte forskarna Hallsberg

  Konferensen har lockat mer än 250 deltagare från 20 länder som diskuterar och presenterar sina forskningsresultat. Ett av många heta ämnen på konferensen var att få fler tåg att komma i tid. Avregleringen i Sverige, där vi ligger långt framme, var av intresse att studera men också frågor om konstruktion av tidtabeller, tågklarering, strategisk planering av infrastruktur, kapacitetsanalys, punktlighets- och förseningsanalys, planering av fordonsresurser, planering av underhåll, analys av passagerarflöden, godstågstrafik, förarstöd m.m.

  Trafikverket valde att förlägga ett studiebesök till Hallsberg den 19 juni i anslutning till konferensen. Hallsberg är en mycket viktig nationell järnvägsnod i Sverige där tunga stråk passerar och där stora volymer gods hanteras varje dygn. Dessutom finns en omfattande regional- och fjärrtågstrafik som berör Hallsberg, vilket gör orten intressant att besöka och studera.

  Det var c:a 160 gäster från olika håll i världen som, med Östgötatrafikens X61:a, kom till Hallsberg och besökte Train Alliance anläggning på Rala. Train Alliance var värd på Rala-området där tågserviceanläggningen med dess produktionstekniska utrustning visades upp och demonstrerades ihop med den helt nya kombinationshallen, för avisning och fordonstvätt, vilka studerades med stort intresse.

  - Vi är stolta och glada att vi fått detta uppdrag från Trafikverket med en unik möjlighet att visa järnvägsforskare från olika håll i världen om hur vi som ett privat företag planerar, utvecklar och etablerar moderna järnvägsanläggningar på en avreglerad marknad, säger Joakim Weijmer VD i Train Alliance.

  2019-06-20 -  Direktlänk till nyheten

 • juni102019
 • Styrelsen i Train Alliance SWEDEN AB (publ) föreslår riktad nyemission och publicerar ny kallelse till bolagsstämman den 27 juni 2019

  Styrelsen i Train Alliance SWEDEN AB (publ)("Train Alliance"eller "Bolaget") förslår en riktad emission om 2 000 000 aktier av serie B med teckningspris 20 kr per aktie. Vidare publiceras en ny kallelse till bolagsstämman den 27 juni 2019.

  Med bakgrund av ett stundande markförvärv av strategisk betydelse för Bolaget föreslår styrelsen i Train Alliance en riktad nyemission av 2 000 000 aktier av serie B med teckningskurs 20 kr per aktie. Emissionen ska utgå till fem investerare och kommer medbringa bolaget 40MSEK. Villkoren framgår i nedanstående bilaga.

  På inrådan av Bolagets finansiella rådgivare har Train Alliance styrelse valt att publicera ett nytt förslag till dagordning för bolagsstämman 2019. Förändringarna är relaterade till punkt 10-12. Den nya kallelsen är bifogad med detta pressmeddelande.

  Kontaktinformation:
  Otto Persson
  0733-73 44 74
  otto.persson@trainalliance.se

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019-06-27 (PDF)
  Villkor för riktad nyemission (PDF)

  2019-06-10 -  Direktlänk till nyheten

 • juni032019
 • Rättelse Kallelse till bolagsstämma 2019

  Rättelsen avser felaktigt angivet antal aktier och teckningskurs i punkt 12. Antalet aktier ska vara 200 000 av serie B och teckningskursen 200 kronor per aktie.

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

  Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

  Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
  Reviderad årsredovisning för 2018 finner ni under årsrapporter.

  Hjärtligt välkomna
  Otto Persson, Arbetande styrelseordförande

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019-06-27(Rättelse) (PDF)
  Fullmakt bolagsstämma 2019 (PDF)

  2019-06-03 -  Direktlänk till nyheten

 • maj292019
 • Aktieägare inbjuds till bolagsstämma 2019

  Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG Den 27 Juni 2019, Klockan 15:00

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

  Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

  Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
  Reviderad årsredovisning för 2018 finner ni under årsrapporter.

  Hjärtligt välkomna
  Otto Persson, Arbetande styrelseordförande

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019-06-27 (PDF)
  Fullmakt bolagsstämma 2019 (PDF)

  2019-05-29 -  Direktlänk till nyheten

 • maj102019
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2019 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, +46 733 734474, otto.persson@trainalliance.se.

  2019-05-10 -  Direktlänk till nyheten

 • april052019
 • Train Alliance Sweden AB TransQ prekvalificerad

  Train Alliance har förlängt sin TransQ prekvalificering. Den nya prekvalificeringen är giltig i 12 månader till april 2020.

  TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.

  TransQ prekvalificeringen är betydelsefullt för Train Alliance för att vara godkänd att delta i större offentliga upphandlingar.

  2019-04-05 -  Direktlänk till nyheten

 • februari272019
 • Bokslutskommuniké 2018 och redogörelse kvartal 4 - 2018

  Bokslutskommuniké för helåret 2018-01-01 till 2018-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2018.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 91,6 MSEK (fg år 90,4 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 24,7 MSEK (fg år 22,6 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 16,1 MSEK (fg år 16,7 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 17,6 % (fg år 18,5 %). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 5,1 MSEK (fg år 6,8 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 20,5 % (fg år 30,0 %).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2018 uppgick till 15,1 MSEK (fg år 11,5 MSEK).
  • Investeringar i anläggningstillgångar för helåret, jan-dec har företagits med 100,7 MSEK (fg år 121,5 MSEK) varav 4,2 MSEK är finansiella. Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2018 uppgick till 10,8 MSEK (fg år 55,4 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 58,9% (fg år 58,3%)
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 27 juni 2019, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre / aktie.

  NYCKELTAL
  Okt-Dec
  Q4-2018
  Okt-Dec
  Q4-2017
  HELÅR
  2018
  HELÅR
  2017
  Synligt eget kapital per aktie, kr 14,70 14,63 14,70 14,63
  Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,11 0,13 0,32 0,33
  Antal aktier periodens utgång 22 288 566 22 288 566 22 288 566 22 288 566
  Soliditet, % 58,9 % 58,3 % 58,9 % 58,3 %
  Balanslikviditet, ggr 0,64 1,07 0,64 1,07

  Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil (PDF) till denna publicering samt på bolagets hemsida.

  Kontaktinformation:
  Otto Persson
  0733-73 44 74
  otto.persson@trainalliance.se

  2019-02-27 -  Direktlänk till nyheten

 • februari052019
 • ITG Sverige som är ett bolag i företagsgruppen Train Alliance Sweden AB får uppdrag av Eskilstuna Logistik

  Omfattar bl.a. säkerhets- och underhållsbesiktningar för Mälartågs nya motorvagnsdepå

  ITG Sverige AB är ett bolag som ingår i företagsgruppen Train Alliance Sweden AB och har renodlad verksamhet inom anläggningsförvaltning och infrastrukturbyggnation. Det nu erhållna kontraktet omfattar säkerhets- och underhållsbesiktning, underhåll, beredskap för larmmottagning samt olyckshantering inom spårområdet Eskilstuna tågdepå, Gredby.

  Uppdraget omfattar den nya motorvagnsdepån i Eskilstuna för de nya Stadler ER1 fordonen som Mälartåg just nu har under leverans.

  Avtalstiden löper från den 22 januari 2019 fram till nästa upphandling av spårunderhåll för Eskilstuna Logistiks samtliga anläggningar.

  Vi ser med stor tillfredsställelse att Eskilstuna Logistik anlitar ITG Sverige för detta uppdrag vilket ställer stora krav på tillgänglighet och kvalitet, säger Pierre Starck, chef drift och förvaltning vid Train Alliance.

  2019-02-05 -  Direktlänk till nyheten

 • januari232019
 • Trafikverket skriver avsiktsförklaring med Train Alliance i Hallsberg

  Avser utveckling av spårområdet Rala, Hallsberg

  Under 2018 har Trafikverket tillsammans med Train Alliance Sweden AB genomfört en utredning (TRV 2018/59836 Funktionsutredning - Hallsberg Rala, beslutsunderlag för åtgärd).

  Trafikverket har genomfört ett arbete kring ny spårutformning av personbangården i Hallsberg med anledning av planerade om- och tillbyggnader på orten i syfte att stärka kapacitet och flöden.

  Bristen idag och framöver om inget görs är att de stora investeringar som genomförs med dubbelspår till/från Södra stambanan samt utbyggda spår och bangårdar i Hallsberg inte kommer till sin rätt innan den sista flaskhalsen genom personbangården och dess trånga sektor vid Högtorpsgatan byggs bort. Kapacitetsuttaget uppnås helt enkelt inte på ett tillfredställande sätt. I funktionsutredningen ingick därför att utreda en omlokalisering av funktioner som tillför nytta för utvecklingen av tågtrafikproduktionen.

  Train Alliance har ca 100 ha spåransluten mark intill den viktiga järnvägsknutpunkten Hallsberg, vilket sedan 2016 är ett etableringsområde för verkstads- och terminalfunktioner för järnvägsändamål. Området innehåller bl.a. en tågserviceanläggning med en tandemsvarv i drift sedan februari 2018 samt en kombinationshall (klottersanering, avisning, tvätt m.m.) med ibruktagande vintern 2019, vilka är de första etapperna på Rala-området. Fortsatt planläggning och expansion av markområdet pågår och kommer verkställas över tid.

  Funktionsutredningens syfte har varit att studera och samordna Trafikverkets och Train Alliance olika behov av omflyttning och utbyggnad av sidosystemet i Hallsberg, detta för att ge ett mervärde åt båda parter med det primära målet att förbättra järnvägstrafikens förutsättningar i och genom Hallsberg.

  Trafikverket skriver nu en avsiktsförklaring med Train Alliance som en färdriktning för fortsatt arbete med utgångspunkt från olika framtagna underlag och studier. Arbetet omfattar även att identifiera Trafikverkets behov av mark för framtagande av järnvägsplan samt studera spår och signalåtgärder för den del Trafikverket skall ansvara för. Målet är att säkerställa sidosystemet i Hallsberg i anslutning till de olika ombyggnadsfaserna som föreligger.

  Då såväl Örebro som Hallsberg utgör ändpunkter i olika trafikupplägg finns ett stort behov av fordonsuppställningar i området. Dagens uppställning på ca 1600 meter på Hallsbergs personbangård kommer att behöva flyttas när stationen byggs om samt att behovet av uppställning, med ökad persontrafik, kommer att kräva ytterligare kapacitet. En placering av persontågsuppställning på Rala möjliggör en utökad uppställningskapacitet och kan också avlasta uppställning i Örebro. I Hallsberg kan t.ex. denna kapacitet och olika tjänster möta upp mot den planerade och utökade trafiken i Mälardalen som här har sin västra slutpunkt.

  Kopplingen till de olika service- och tilläggsfunktionerna vid Rala såsom terminaltjänster, avisning, klottersanering, hjulsvarv, reparationer m.m., ger kostnadseffektiviseringar för tågoperatörerna samt även en minskning av mängden tjänstetåg (tomkörningar).

  Funktionsutredningen har studerat följande:

  Ny anslutning av Rala till Godsstråket vid Sannaheds rälsverkstad.

  Detta möjliggör en redundant väg för fordon till/från Rala. Dessutom skapas en möjlighet för utdrag och växling för tågsätt vid rälsverkstaden utan att behöva gå ut i huvudspår.

  Ny anslutning från spår 8 på Hallsbergs personbangård till Sannahed.

  Detta möjliggör för trafik mellan Hallsberg personbangård och Rala/Sannahed utan att behöva gå i huvudspår på Godsstråket.

  Nytt underhållsområde för underhållsentreprenör.

  Möjliggör för ett effektivt underhållsarbete för distrikt Öst:s underhållsentreprenörer.

  Nya uppställningsspår för persontåg inklusive vissa servicefunktioner.

  Detta är en förutsättning för ombyggnad av Hallsbergs personbangård samt möjliggör för en effektivare och mer ändamålsenlig hantering av persontåg. Spåren kan hantera såväl Hallsbergs som Örebros behov.

  Nya driftspår från Hallsbergs personbangård upp mot Sannahed.

  Möjliggör för en effektiv logistik vid utflyttning av servicefunktioner från Hallsbergs personbangård till Rala utan att störa något av huvudstråken genom Hallsberg, om driftspåren byggs hela vägen från infartsgruppen till Sannahed.

  Avtalet skrevs under den 23 januari 2019 av parterna Trafikverket, Einar Schuch Regional direktör Planering Region Öst och Train Alliance VD Joakim Weijmer. Detta möjliggör nu för Trafikverket och Train Alliance att fördjupa sitt arbete i Hallsberg för att verkställa funktionsutredningens intentioner.

  Train Alliance har ett mycket gott sammarbete med Trafikverket och det gemensamma arbetet som nu gjorts med funktionsutredningen skapar fördelar för vår egen del med bättre kapacitet och redundans för Rala-området, dels för Trafikverket som nu kan fortstätta med sitt eget planeringsarbete för att skapa mer kapacitet i huvudsystemet genom hela Hallsberg. Detta ger klara fördelar för järnvägstrafiken som löper på de tunga stråken genom Hallsberg. Vi ser fram emot ett fortsatt givande sammarbete med Trafikverket där avsiktsförklaringen är en viktig del. Train Alliance vill också lyfta fram det goda sammarbetet som Hallsbergs kommun bidragit med under hela processen i det gemensamma arbetet med Trafikverket, säger Joakim Weijmer VD Train Alliance.


  2019-01-23 -  Direktlänk till nyheten

 • december182018
 • Train Alliance skriver samarbetsavtal med voestalpine BWG GmbH

  I samband med järnvägsmässan Innotrans i Berlin 18-21 september i år tecknades ett samarbetsavtal (letter of intent) mellan Train Alliance och voestalpine BWG GmbH.

  Samarbetsavtal med voestalpine
  Dr-Ing. Oliver Kraft, Geschäftsführer vid voestalpine och Joakim Weijmer, vd i Train Alliance tecknar samarbetsavtal.

  Voestalpine är ett internationellt företag baserat i Tyskland och med ett omfattande produktprogram inom området järnvägsmateriel med tillbehör. Företaget satsar på en utökad etablering på den nordiska marknaden och söker därför samarbetspartners för att bygga upp lagerhållning och distribution. Rala-området i Hallsberg med järnvägsförbindelser i alla riktningar är en lämplig plats för den typen av verksamhet.

  Vi är mycket glada och stolta över att på detta sätt kunna etablera ett samarbete med voestalpine och ser fram mot ett framgångsrikt samarbete, säger Joakim Weijmer, vd i Train Alliance.

  2018-12-18 -  Direktlänk till nyheten

 • november142018
 • Ny godsvagnsverkstad uppförs på kort tid

  Train Alliance nya vagnverkstad i Malmö öppnar redan i december 2018 efter enbart 6 månaders byggnation.

  Ny godsvagnsverkstad uppförs

  I juni 2018, efter en kort projekteringsprocess, började byggnationen av en ny produktionsanläggning för godsvagnsunderhåll åt NetRail i Malmö. Anläggningen består av en flödesverkstad med tillhörande spåranläggning för en effektiv och snabb underhållsverksamhet. Med den inbyggda logistiken i anläggningen kommer arbeten ske i taktade flöden för att ge ökad fordonstillgänglighet för NetRail kunder som anlitar verkstaden. Placering och det startegiska läget är helt avgörande med snabb och enkel anslutning med korta ledtider till och från både rangerbangård, kombiterminalen och hamnen.

  Genom en rad innovativa upplägg med utvalda leverantörer har vi kunnat korta ned tidsplanen betydligt samt därtill kostnaderna vilket krävs inom godstrafiken på järnväg som är utsatt för stenhård konkurrens inte minst från lastbilstransporterna.

  Kontakten med CPM (Copenhagen Malmö Port), som är infrastrukturförvaltare för spåret som anslutningsväxeln till verkstadsanläggningen utgår ifrån, har varit mycket tillmötesgående och detta har också bidragit till en snabb och smidig hantering. Målet är att verkstaden öppnar i december och att en intrimningsperiod tar vid som sedan gör att verkstaden kan gå upp i full produktion under 2019, säger Pierre Starck projektchef vid Train Alliance.

  Samarbetet mellan Train Alliance och vår kund NetRail kompetenta medarbetare är en mycket viktig del för att kunna hålla ett högt tempo med mål att ställa ny underhållskapacitet till förfogande, säger Joakim Weijmer VD Train Alliance.

  2018-11-14 -  Direktlänk till nyheten

 • november092018
 • Train Alliance Sweden AB kvalitetscertifierat

  Train Alliance har under oktober 2018 blivit certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015

  I Train Alliance affärsmodell finns ett uttalat mål av att erbjuda kvalitativa tjänster och anläggningar, samtidigt som vi behöver en effektiv organisation med tydliga ansvarsområden. Detta blev extra tydligt under 2017 när vi sökte och erhöll tillstånd som infrastrukturförvaltare hos Transportstyrelsen.

  En arbetsgrupp inom Train Alliance har därför under året 2018 arbetat med att bygga upp ett verksamhetsledningssystem som följer kraven i ISO 9001:2015. Omvärdskraven ökar och våra kunder är till stor del redan certifierade, vilket gör att vi nu utgår från samma kvalitetsstandard. Train Alliance är som anläggningspartner tillsammans med kund involverade i olika fordons- och produktionstekniska aktiviteter kopplat till etableringar av nya anläggningar som nu förenklas med bättre processer, styrning och fortlöpande uppföljning.

  - En av mina första uppgifter, som ny VD, var att säkerställa ett ledningssystem för Train Alliance som följer standarden i syfte att skapa en bas för företaget att utgå ifrån. Arbetet med att införa ISO 9001:2015 har omfattat hela företaget vilket nu gör vårt arbete enklare och effektivare, vi blir mer kompletta och levererar bättre tjänster, säger Joakim Weijmer, VD Train Alliance.

  Certifieringsprocessen avslutades med en certifieringsrevision från revisionsföretaget Qvalify den 10 oktober 2018.

  2018-11-09 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober312018
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q3-2018 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, +46 733 734474, otto.persson@trainalliance.se.

  2018-10-31 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti202018
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q2 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2018 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, +46 733 734474, otto.persson@trainalliance.se

  2018-08-20 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti132018
 • Train Alliance överlämningsbangård i Hallsberg är nu signalinkopplad

  Natten mellan den 11 och 12 augusti 2018 signalinkopplades överlämningsbangården till Ralaområdet i Hallsberg

  Efter lång planering och projektering signalinkopplades infarten till Train Alliance järnvägsområde vid Rala i Hallsberg den 12 augusti. Överlämningsbangården är fr.o.m. nu integrerad i Trafikverkets signalsystem. Detta skapar en helt annan tillgänglighet för järnvägsområdet både till Tågserviceanläggningen (svarven) och kommande avisningsanläggning som byggs just nu. Genom att Trafikverket nu både kan överblicka och trafikleda överlämningsbangården till Rala skapas mycket goda förutsättningar för vidare utbyggnad av Ralaområdet.

  Att införa nya signalobjekt till Trafikverkets datorställverk följer en mycket rigorös säkerhetsstruktur, vilket kräver att projektet har stort fokus på alla detaljer.

  - Vi är mycket glada över att inkopplingen av signalsystemet skett helt enligt plan och utan problem. Sammarbetet med Trafikverket har varit mycket givande och fungerat utmärkt. I anslutning till detta upphör också den tillfälliga växlingsinstruktionen som varit i bruk, vilket har meddelats berörda järnvägsföretag som vi skrivit trafikeringsavtal med, säger Pierre Starck, projektledare BEST och Chef drift & förvaltning vid Train Alliance.

  2018-08-13 -  Direktlänk till nyheten

 • juli092018
 • Train Alliance Sweden AB får uppdrag av A-Train AB

  A-Train som äger och driver Arlanda Express har anlitat Train Alliance för att utveckla Blackvretens tvätt- och saneringshall.

  Depåanläggningen används för underhåll och service av Arlanda Express motorvagnar av serie X3. Uppdraget omfattar framtagning av förslag på hur anläggningen skall utvecklas för att möta kraven fram till 2040.

  2018-07-09 -  Direktlänk till nyheten

 • juni292018
 • Train Alliance Sweden AB får ny VD

  Joakim Weijmer

  Joakim Weijmer blir ny VD för Train Alliance Sweden AB. Han efterträder Otto Persson och tillträder sin nya tjänst den 1 juli 2018.

  Styrelsen för Train Alliance har utsett Joakim Weijmer, som varit anställd vid Train Alliance som teknisk chef sedan 2011 och vice VD sedan 2015, till ny VD.

  - Det är med stor respekt jag tackar ja till uppdraget. Jag ser fram emot att tillsammans med Train Alliance kompetenta medarbetare utveckla ett järnvägsföretag som möter omvärldens krav, säger Joakim Weijmer.

  - Joakim har en lång bakgrund inom järnvägen där han började vid SJ Maskindivision 1983 och efter teknikerutbildning vid SJ-skolan i Ängelholm varit fordons- och produktionstekniker, underhållsoptimerare, projektledare samt haft flera ledande positioner. I det läge Train Alliance nu befinner sig så är detta rätt kompetens för att leda företaget vidare, säger Otto Persson, som nu får styrelseuppdrag inom Train Alliance.

  - Vi har befunnit oss i en uppstartsfas och har arbetat mycket med finansiella frågor, inklusive markanskaffningar och detaljplaner, som nu skall omsättas i järnvägsanläggningar, säger Otto Persson.

  - Det handlar nu i första hand om att leverera operativ förmåga till marknaden på de områden som vi har i vår ägo och där vår roll som anläggningspartner är prioriterad. Den ska levereras här och nu men även inom en tidshorisont om 10 år, vilket kommer att ske tillsammans med såväl nuvarande kunder som andra potentiella intressenter.

  Det här uppdraget kommer jag att genomföra i ett företag där självklar utveckling och framåtanda är ledord. Det kommer att kräva mycket arbete och jag kommer att ha höga krav och förväntningar på alla inblandade.

  Aktiviteter pågår runt om i landet där vi verkar från Malmö i söder och vidare mot Landskrona, Hallsberg, Eskilstuna och Stockholmsområdet till Luleå i norr. Arbetet med att kvalitetssäkra Train Alliance enligt ISO 9001:2015 pågår och skall vara avslutat under hösten 2018, vilket blir ett viktigt steg kring ett utvecklat ledningssystem som skapar en effektivare organisation.

  Jag tackar styrelsen och avgående VD Otto Persson för det förtroende de visat mig och jag kommer efter bästa förmåga att svara upp mot de förväntningarna som finns, såväl från våra nuvarande och kommande kunder som från våra ägare, säger Joakim Weijmer.

  2018-06-29 -  Direktlänk till nyheten

 • juni272018
 • Styrelsens bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelning

  Vid årsstämman den 20 juni 2018 beslutades om utdelning om 0,25 SEK per aktie i Train Alliance AB (publ) samt bemyndigade till styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 juli 2018. Utbetalning beräknas ske av Euroclear den 13 juli 2018. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning är fredagen den 6 juli 2018. Måndagen den 9 juli 2018 handlas aktien exklusive rätt till utdelning.

  För mer information kontakta verkställande direktör Otto Persson.

  2018-06-27 -  Direktlänk till nyheten

 • juni252018
 • Train Alliance Sweden AB, referat från ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2018

  Den 20 juni 2018 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

  På stämman deltog 16 personer och 32,37% av kapitalet och 49,51% av röstetalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  Sven Jemsten, Freddie Lienau, Conny Bjarnram och Staffan Brandt omvaldes för styrelseuppdrag. Styrelsen fick genom nyval 2 nya ledamöter , Patrik Lingårdh och Otto Persson. Styrelsens arvoderas med högst 1 basbelopp för nästkommande mandatperiod.

  På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

  Stämman beslutade om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också om aktieutdelning med 25 öre per aktie och total utdelning om 5 572 141,50 kr.

  Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande. För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733-73 44 74.

  Ladda ner protokollet »

  2018-06-25 -  Direktlänk till nyheten

 • maj222018
 • Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

  Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg, Stortorget 3, 694 31 HALLSBERG Datum och tid: Den 20 Juni 2018, klockan 15:00

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

  Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

  Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
  Reviderad årsredovisning för 2017 finner ni under årsrapporter.

  Hjärtligt välkomna
  Otto Persson, Verkställande direktör

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2018-06-20 (PDF)
  Fullmakt bolagsstämma 2018 (PDF)

  2018-05-22 -  Direktlänk till nyheten

 • maj212018
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q1 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2018 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, otto.persson@trainalliance.se

  2018-05-21 -  Direktlänk till nyheten

 • februari282018
 • Bokslutskommuniké 2017 och redogörelse kvartal 4 - 2017

  Bokslutskommuniké för helåret 2017-01-01 till 2017-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2017.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 90,4 MSEK (fg år 88,5 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 22,6 MSEK (fg år 27,4 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 16,7 MSEK (fg år 18,2 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 18,5% (fg år 20,7%). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 6,8 MSEK (fg år 7,5 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 30,0% (fg år 27,4%).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2017 uppgick till 14,1 MSEK (fg år 19,9 MSEK).
  • Investeringar för helåret, jan-dec har företagits med 121,5 MSEK(fg år 76,0 MSEK). Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2017 uppgick till 55,4 MSEK (fg år 30,0 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 59,1% (fg år 57,9%).
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 20 juni 2018, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre/aktie.

  NYCKELTAL
  Okt-Dec
  Q4-2017
  Okt-Dec
  Q4-2016
  HELÅR
  2017
  HELÅR
  2016
  Synligt eget kapital per aktie, kr 14,63 14,24 14,63 14,24
  Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,13 0,38 0,33 0,68
  Antal aktier periodens utgång *1) 22 288 566 20 000 000 22 288 566 20 000 000
  Soliditet, % 59,1 % 57,9 % 59,1 % 57,9 %
  Balanslikviditet, ggr 1,07 2,26 1,07 2,26

  Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil (PDF) till denna publicering samt på bolagets hemsida.

  Kontaktinformation:
  Otto Persson, verkställande direktör
  0733-73 44 74
  otto.persson@trainalliance.se

  2018-02-28 -  Direktlänk till nyheten

 • februari222018
 • Tågserviceanläggningen är nu invigd i Hallsberg

  Den 15 februari invigdes Sveriges senaste tillskott för underhåll av järnvägsfordon.

  Under pompa och ståt ägde invigningsceremonin rum i den nya tågserviceanläggningen om c:a 1 900 m². Ett stort antal gäster deltog i denna invigning och de fick även tillfälle att gå runt i anläggningen för att titta på de olika utrustningarna.

  Att denna investering hamnade i Hallsberg var givet efter en studie som pekade på ett stort uppsamlingsområde för tåg med en utmärkt mix mellan gods- och resandetrafikens fordon. Första spadtaget ägde rum i en liten krets den 2 mars 2017 och därefter har det gått fort. Både tidplan och budget har hållits, säger Albert Ellervik som är Train Alliance byggansvarige. Stora utmaningar har funnits under byggnadstiden då det är en komplicerad anläggning bestyckad med tung produktionsteknik, men allt har hanterats inom ramen för tid och budget vilket är mycket tillfredställande.

  Nu tar ett 15-årigt hyreskontrakt över och vår hyresgäst TXG Maintenance har sedan nyår haft anställda på plats som har förberetts för och utbildats i sina nya funktioner. Produktionen kommer igång på allvar direkt efter invigningen och verksamheten skall sedan successivt utvecklas. Train Alliance som anläggningspartner till TXG kommer att vara ett stöd under inledningen så att alla intrimningar och justeringar blir utförda.

  Vi är jättenöjda med slutresultatet och nu sätter vi genast igång med nästa etapp, vilket är en avisningsanläggning som skall vara klar inför vintersäsongen 2018-19, säger Joakim Weijmer som är vVD och teknisk chef vid Train Alliance.

  Se bilder m.m. från invigningen via länken nedan.

  Ladda ner PDFen

  2018-02-22 -  Direktlänk till nyheten

 • februari162018
 • Bokslutskommuniké lämnas den 28 februari 2018

  Enligt den finansiella kalendern var det preliminärt satt att bolagets bokslutskommuniké för 2017 skulle publiceras den 19 februari 2018.

  Tyvärr måste denna leverans skjutas fram till den 28 februari 2018.

  För frågor kring detta kontakta Otto Persson 0733-734474.

  2018-02-16 -  Direktlänk till nyheten

 • februari092018
 • Öppet hus i Train Alliance nya Tågserviceanläggning på Rala i Hallsberg

  Lördagen den 17 februari 2018 mellan klockan 10:00 och 13:00 är innevånare i Hallsberg välkomna.

  För drygt ett år sedan startade arbetena i Hallsberg med vår nya Tågserviceanläggning och nu är den klar att tas i bruk. Vi vill nu ge er en möjlighet att se hur anläggningen ser ut invändigt med dess teknikutrustning för hjulsvarvning, hjulbyten m.m. på lok och motorvagnar. Vi håller "Öppet hus" lördagen den 17 februari mellan kl. 10:00 och 13:00.

  Hjärtligt välkomna önskar Train Alliance Sweden AB.

  För att komma till Rala så är det avfart vid rondellen på Samzeliigatan vid Dollarstore och vidare ut på vägen mot rälsverkstaden vid Sannahed. Vik av mot höger före järnvägskorsningen och följ vägen fram mot den nya byggnaden.

  2018-02-09 -  Direktlänk till nyheten

 • januari102018
 • Train Alliance Sweden AB uppför en ny trafikverkstad i Malmö för NetRail AB under 2018

  Verkstaden kommer att uppfylla alla de krav som gäller för modernt effektivt godsvagnsunderhåll.

  Train Alliance kommer tillsammans med NetRail att uppföra en godsvagnsverkstad i Malmö färdig att tas i bruk i september 2018. Den får ett perfekt läge med spåranslutning till kombiterminalen MET, hamnen och godsbangården. Det blir en rejäl satsning för att stötta den miljövänliga godstrafiken på järnväg, där alla spår mellan kontinenten och Skandinavien löper samman.

  Godstrafiken och dess ökade krav på kvalitet och tillgänglighet ställer allt större och större krav på underhållsleverantörerna. Malmö är porten mot kontinenten och är en av fyra utpekade strategiska noder för rangering och bildande av godståg. Bangården har största betydelse för export och import via Öresundsbron och vidare till kontinenten, likväl som via färjehamnarna Trelleborg och Ystad. Dessa stora godsflöden kräver ett effektivt och nära underhåll av godsvagnar i anslutning till operatörerna och rangerbangården.

  Train Alliance, som är anläggningspartner, kommer att arrendera mark av Malmö stad vid Mejselgatan för etablering av en nybyggd godsvagnsverkstad. Den upplåts för NetRail AB i ett femtonårigt hyreskontrakt med full rådighet till depå, spår, markytor och kontor. Train Alliance bygger en komplett lösning för underhåll och service av godsvagnar helt enligt NetRail AB önskemål, samt med plats för servicebilar och växellok. Med en nyetablering i bästa läge ökar den operativa förmågan i Malmö-området avsevärt, vilket säkerställer och förbättrar godstrafiken på järnväg totalt sett. Verkstadsområdet kommer att ha full tillgänglighet med god kapacitet till och från godskunderna som NetRail AB har i området.

  Jochum Ressel, ägare och operativt ansvarig hos NetRail säger vidare: Med EU:s järnvägspaket har det kommit nya regler och omfattande krav på hur reparationer och underhåll skall utföras. Kraven omfattar bl.a. att vagnar skall lyftas med domkrafter inomhus och att det skall finnas inspektionsgravar för service av vagnar underifrån samt ytor för hjulbyten och effektiva tester av bromsar m.m. Certifieringar och godkännanden är omfattande för den internationella godsvagnstrafiken. NetRail är som enda företag i Sverige godkänt och certifierat enligt såväl ECM- (alla fyra nivåer) som VPI-reglerna för att kunna utföra service på vagnar längs spåren. Med kombinationen av mobila serviceteam och en modern verkstad kommer godsvagnarna snabbt åter i trafik. Fokus kommer att ligga på de godsvagnar som kommer till eller som passerar Malmö och behöver snabb service. I den nya verkstaden kan våra kvalificerade vagntekniker arbeta effektivt och i en bra arbetsmiljö.

  - Train Alliance har visat sig klara att möta de kostnadskrav som NetRail eftersökt samtidigt som man kommer att leverera en effektiv modern anläggning, vilket är mycket tillfredställande. Leverantörer av godsvagnsunderhåll lever i full konkurrens med verkstäder såväl på kontinenten som i Skandinavien.

  För att lösa detta har Train Alliance tillsammans med NetRail tagit fram en rad kreativa innovationer för att kunna förverkliga etableringen. Den planerade trafikverkstaden kommer att klara alla de nya krav som ställs på ett modernt godsvagnsunderhåll, bl.a. genomgående spår för de moderna längre sexaxliga godsvagnarna. NetRail har serviceansvar för bl.a. de trailervagnar som transporterar livsmedel åt Coop från Malmö till Mellansverige och som har omlopp med små marginaler. Vi kommer nu i nära samarbete med NetRail att etablera denna produktionsanläggning i Malmö, säger Joakim Weijmer, vVD och teknisk chef Train Alliance.

  Otto Persson VD på Train Alliance säger vidare; -En för godset viktig investering kommer nu att ske i Malmö under 2018 med fokus på att leverera en effektiv och rationell trafikverkstad. Vi har skapat ett utmärkt samarbetsklimat med Jochum Ressel, COO NetRail, som vi kommer att vara anläggningspartner åt i den nya anläggningen.
  Denna etablering visar att det går att skapa bra lösningar i nya anläggningar, vilket ekonomiskt ger lägre kostnader än i de befintliga verkstäder som ofta ställs till förfogande. Till detta kommer givetvis också rena produktivitetsförbättringar då anläggningen kan byggas utifrån dagens godsvagnar och dess underhållskrav.

  Fakta

  NetRail AB är ledande i branschen med innovativa lösningar för vagnhållning, vagnunderhåll samt uthyrning av godsvagnar och lok. Företaget är certifierat enligt ECM-reglerna på alla fyra nivåerna, innehar ISO 9001 och EN15085 samt är godkänd leverantör enligt de tyska VPI-reglerna. NetRail har den unika erfarenheten att ha egna godsvagnar och är underhållsansvarig enhet (ECM) för 17 vagnägare i Sverige och Norge med mer än 1 000 järnvägsvagnar. Detta ger god erfarenhet, kunskap och kundkännedom och att alltid kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen på förebyggande underhåll, avhjälpande reparationer eller att lösa de problem som uppstår för våra kunder och uppdragsgivare.

  NetRail har sitt huvudkontor och lager i Påarp utanför Helsingborg samt spårområde för service och uppställning av vagnar söder om staden. I Luleå finns en filial med serviceteam vid Gammelstads kombiterminal för att betjäna operatörer i Norrbotten.

  Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja kunder med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med kunder och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till kostnadsbesparingar. Företaget är Trans Q-registrerat sedan 2011, har AAA sedan 2013 och UC guldsigill from 2017.

  Train Alliance huvudkontor finns i Hallsberg och företaget verkar för närvarande på följande platser i Sverige; Malmö, Landskrona, Hallsberg, Eskilstuna, Märsta, Nynäshamn och Luleå.

  För mer information och vidare kontakt:
  COO och ägare NetRail, Jochum Ressel tel.nr. 070 571 90 91
  VD Train Alliance Otto Persson, tel. nr. 073 373 44 74
  vVD/CTO Train Alliance, Joakim Weijmer tel. nr. 073 373 44 76

  2018-01-10 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober302017
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, otto.persson@trainalliance.se

  2017-10-30 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober162017
 • Hallsberg stärker sin geografiska position

  Trafikverket bygger successivt dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön

  Trafikverket bygger successivt dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön (en del av Hallsberg - Mjölby) och fler spår på stambanan genom Hallsberg. Detta ökar såväl kapaciteten som punktligheten samt förbättrar säkerheten.

  Dessa investeringar i infrastrukturen gör att den nya sidoverksamheten som byggs upp på Rala-området i Hallsberg kommer allt mer rätt som stöd till tågproduktionen för både gods- och persontrafiken.

  Närheten till operativ förmåga inom teknik och service för underhåll av järnvägsfordon i Hallsberg skapar bättre fordonstillgänglighet för de olika järnvägsföretagen.

  För att överskådligt belysa Hallsbergs strategiska läge har Trafikverket publicerat en informationsfilm kring ortens betydelse.

  Se filmen via länken: https://www.youtube.com/watch?v=SJj86OanQoQ

  2017-10-16 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti282017
 • Uppförande av tågserviceanläggningen fortgår

  Arbetet med att uppföra tågserviceanläggningen i Hallsberg har pågått hela sommaren utan uppehåll och följer fortsatt den fastställda tidsplanen.

  I januari startade arbetet med uppförandet av Train Alliance tågserviceanläggning i Hallsberg. Den 2 mars togs det första spadtaget tillsammans med TXG Maintenance, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg och byggnadsentreprenören Asplunds bygg. Därefter har byggnadsarbetena fortsatt enligt plan och med ett planerat färdigställande till årsskiftet 2017-18.

  De komplicerade gjutningarna av fundament och maskinstativ för tandemsvarven och hjulsänken är nu klara och arbete pågår med arbetsgraven för lokarbeten och golv. Verkstadsbyggnadens väggar och tak är i princip klara och monterade. Maskinutrustningen kommer att levereras under hösten 2017 och sedan den monterats och trimmats in kommer anläggningen att tagas i bruk vid årsskiftet.

  Train Alliance byggnadsingenjör Albert Ellervik har tillsammans med BEST-ansvarige Pierre Starck fullt fokus på leverans enligt fastställda planer och ritningar. Det är en komplicerad byggnation där tung produktionsteknik skall integreras med stor precision, säger Albert Ellervik.

  Tågserviceanläggningen är redan från start i sin helhet anpassad för fordon med 25 tons axeltryck, vilket säkrar framtida utveckling mot arbeten med tyngre fordon. Idag är 22,5 tons axeltryck standard för Trafikverkets spårnät, men de större godsstråken anpassas successivt för 25 ton.

  TXG Maintenance, som kommer att sköta driften av anläggningen, arbetar parallellt med sina förberedelser för att stå redo.

  Som investerare och anläggningspartner arbetar Train Alliance mycket nära TXG Maintenance för att säkerställa bästa kvalitet och produktionslösningar för deras verksamhet, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice vd på Train Alliance.

  Klicka här för mer information och bilder »

  2017-08-28 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti142017
 • Publicering av kvartalsredogörelse för Q2 Train Alliance

  Publicering av kvartalsredogörelse för Q2 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

  Önskar man få delårsrapporten i utskrivet exemplar så kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

  För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, otto.persson@trainalliance.se

  2017-08-14 -  Direktlänk till nyheten

 • juni182017
 • Train Alliance Sweden AB, referat från ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2017

  Den 15 juni 2017 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

  På stämman deltog 12 personer och 41,93% av kapitalet och 80,76% av röstetalet var representerade.

  Samtliga beslut fattades enhälligt.

  Sven Jemsten, Freddie Lienau, Conny Bjarnram och Staffan Brandt omvaldes för styrelseuppdrag. Styrelsens arvoderas med 1 basbelopp för nästkommande mandatperiod.

  På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

  Stämman beslutade om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också om aktieutdelning med 25 öre per aktie och total utdelning om 5 572 141,50 kr.

  Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

  För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733 734474.

  Ladda ner protokollet »

  2017-06-18 -  Direktlänk till nyheten

 • juni132017
 • Train Alliance startar förstudie i Hallsberg tillsammans med Trafikverket

  Hallsbergs station med tillhörande linjesträckningar står inför en rad förändringar för att kunna möta framtida kapacitetsbehov, vilket påverkar järnvägens sidosystem.

  Train Alliance är markägare i Hallsberg/Rala och investerar just nu stort i en ny tågserviceanläggning där TXG Maintenance kommer vara verksamhetsutövare. Produktionsstarten är planerad till årsskiftet 2017/18. Parallellt investerar även Train Alliance i en avisningsanläggning för järnvägsfordon.

  Trafikverket gör betydande investeringar i och kring Hallsberg under flera år framåt. Redan beslutade och uppstartade projekt är bl.a. färdigställande av dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön och ett nytt dubbelspår genom delar av Hallsbergs station. Trafikverket planerar också för fortsatt ombyggnad i Hallsberg, vilket även omfattar själva personbangården. Den samlade bilden är att flera olika sidofunktioner kommer att påverkas över tid, vilket föranleder arbetet med den gemensamma förstudien som nu startar.

  Train Alliance ser dessa kommande investeringar och ombyggander som betydelsefulla då nyttoeffekten för godstråket genom landet och de olika linjerna bara uppnås om hela Hallsbergs station öppnas upp mer för tågproduktion. Detta innebär att vissa sidofunktioner såsom t.ex. uppställning bildar flaskhalsar i detta flöde.

  Förstudien väntas bli klar under 2017 och kommer utgöra ett underlag för vidare beslut.

  2017-06-13 -  Direktlänk till nyheten

 • maj112017
 • Uppförande av tågserviceanläggningen pågår

  Arbetet med att uppföra tågserviceanläggningen i Hallsberg påbörjades i januari och vi följer nu den fastställda tidsplanen.

  I januari startade arbetet med uppförandet av Train Alliance tågserviceanläggning i Hallsberg. Den 2 mars togs det första spadtaget tillsammans med TXG Maintenance, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg och byggnadsentreprenören Asplunds bygg. Därefter har byggnadsarbetena fortsatt enligt plan och med ett planerat färdigställande till årsskiftet 2017-18.

  De komplicerade gjutningarna av fundament och maskinstativ för tandemsvarven och hjulsänken är nu klara och arbete pågår med arbetsgraven för lokarbeten och golv innan verkstadsbyggnadens väggar och tak kan börja monteras. Maskinutrustningen kommer att levereras i höst och sedan den monterats och trimmats in kommer anläggningen att tagas i bruk vid årsskiftet.

  Train Alliance byggnadsingenjör Albert Ellervik har tillsammans med BEST-ansvarige Pierre Stark fullt fokus på leverans enligt fastställda planer och ritningar. Det är en komplicerad byggnation där tung produktionsteknik skall integreras med stor precision, säger Albert Ellervik.

  Tågserviceanläggningen är redan från start i sin helhet anpassad för fordon med 25 tons axeltryck, vilket säkrar framtida utveckling mot arbeten med tyngre fordon. Idag är 22,5 tons axeltryck standard för Trafikverkets spårnät, men de större godsstråken anpassas successivt för 25 ton.

  TXG Maintenance, som kommer att sköta driften av anläggningen, arbetar parallellt med sina förberedelser för att stå redo att ta emot kunder när anläggningen sätts i drift.

  Som investerare och anläggningspartner arbetar Train Alliance mycket nära TXG Maintenance för att säkerställa bästa kvalitet och produktionslösningar för deras verksamhet, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice vd på Train Alliance.

  Klicka här för mer information och bilder »

  2017-05-11 -  Direktlänk till nyheten

 • maj052017
 • Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

  Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG Den 15 Juni 2017, Klockan 15:00

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

  Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

  Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

  Reviderad årsredovisning för 2016 finner ni under årsrapporter.

  Hjärtligt välkomna
  Otto Persson, Verkställande direktör

  2017-05-05 -  Direktlänk till nyheten

 • mars282017
 • Train Alliance TransQ prekvalificerad

  Train Alliance har förlängt sin TransQ-prekvalificering. Den nya prekvalificeringen är giltig i 12 månader till april 2018.

  TransQ prekvalificeringen är betydelsefullt för Train Alliance för att vara godkänd att delta i större offentliga upphandlingar.

  2017-03-28 -  Direktlänk till nyheten

 • mars022017
 • Första spadtaget för den nya tågserviceanläggningen i Hallsberg

  Torsdagen den 2 mars 2017 togs det första spadtaget för en ny modern tågserviceanläggning i Hallsberg som planeras vara klar innan årsskiftet 2017-18.

  Bygget har redan varit i gång en tid och Train Alliance tillsammans med samarbetspartnern TXG Maintenance ville i en liten grupp ta det symboliska spadtaget för att markera för branschen att vi är igång.

  Planering och projektering har däremot pågått i nära två år då detta är en komplicerad anläggning att få på plats där många gränssnitt finns mellan infrastruktur, byggnation och den specifika utrustning som skall komma på plats. I detta arbete ingår även projektering av en högpresterande avisningsanläggning som finns med i konceptet.

  Spadtaget genomfördes av representanter från Train Alliance, TXG Maintenance, Hallsbergs kommun och byggentreprenören Asplunds bygg. De inbjudna gästerna kom främst från järnvägsföretagen, för vilka anläggningen kommer att vara tillgänglig.

  Train Alliance samarbetspartner TXG Maintenance som kommer att driva anläggningen, kunde i samband med detta direkt tala med sina framtida kunder om vad investeringen innebär och vilka utvecklingsmöjligheter de ser i Hallsberg.

  Train Alliance och TXG Maintenance kommer under projekttiden, när mer finns att visa, bjuda in såväl hallsbergsborna som media för information och rundvandring på etableringsplatsen.

  - Spadtaget är enbart en symbolisk ceremoni och vi tror att intresset att titta på vad som händer på Rala ökar när anläggningen med dess tunga produktionsteknik kommer på plats, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice vd på Train Alliance.

  I samband med första spadtaget fick vi även möjlighet att visa Train Alliance nya huvudkontor på Östra Storgatan i Hallsberg. Det är nu klart efter en omfattande renovering och har blivit ett mycket funktionellt och vackert kontor i bästa läge. Vi hoppas att hallsbergsborna kommer att uppskatta detta inslag i stadsbilden.

  Invigning av tågserviceanläggningen kommer att ske vid årsskiftet 2017-18 och till denna tillställning kommer i god tid en separat inbjudan gå ut till en betydligt bredare grupp.

  Klicka här för mer information och bilder från ceremonin »

  2017-03-02 -  Direktlänk till nyheten

 • februari202017
 • Bokslutskommuniké 2016 och kvartalsredogörelse kv4 2016

  Bokslutskommuniké för helåret 2016-01-01 till 2016-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2016.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 88,4 MSEK (fg år 76,0 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 27,4 MSEK (fg år 23,5 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 18,2 MSEK (fg år 11,2 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 20,7% (fg år 14,8%). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 7,5 MSEK (fg år 2,5 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 27,4% (fg år 10,6%).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2016 uppgick till 19,9 MSEK (fg år 9,3 MSEK)
  • Investeringar för helåret, jan-dec har företagits med 76,0 MSEK (fg år 29,1 MSEK). Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2016 uppgick till 30,0 MSEK (fg år 9,2 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 57,9% (fg år 60,2%)
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 15 juni 2017, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre / aktie.


  NYCKELTAL Okt-Dec Okt-Dec HELÅR HELÅR
    Q4-2016 Q4-2015 2016 2015
  Synligt eget kapital per aktie, kr 14,24 13,56 14,24 13,56
  Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,38 0,06 0,68 0,28
  Antal aktier periodens utgång *1) 20 000 000 18 408 400 20 000 000 18 408 400
  Soliditet, % 58,0% 60,2% 58,0% 60,2%
  Balanslikviditet, ggr 2,26 0,86 2,26 0,86

  * 1) Den 15 december 2016 avslutades teckningsperioden för nyemission i anslutning till listning på Pepins Alternativa Listan, vilket medför en ökning av totalt antal aktier till 22.288.566 st, vilket slutregistreras Bolagsverket Jan-2017.

  Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil till denna publicering samt på bolagets hemsida.

  Kontaktinformation:

  Otto Persson, verkställande direktör
  0733-73 44 74
  otto.persson@trainalliance.se

  2017-02-20 -  Direktlänk till nyheten

 • februari082017
 • Arbetet med Tågserviceanläggningen i Hallsberg påbörjat

  Markarbetena är nu påbörjade på Rala i Hallsberg för den första etappen med Tågserviceanläggning och avisningsmodul

  Asplunds bygg AB blev den byggnadsentreprenör som Train Alliance slutligen valde för uppförande av den första etappen på Rala, där den centrala delen är en tågserviceanläggning. Funktionsmässigt innehåller den en modern tandemsvarv modell U2000/400D från tyska Hegenscheidt, plats för oförstörande provning av hjul och axlar, hjulsänk för byte av hjulpar samt en arbetsplats med åtkomst till fordonens alla nivåer inkl. travers för byte av takmonterad utrustning.

  Hela byggnaden blir c:a 120 m lång och bestyckas med den senaste produktionstekniken. Hyresgästen TXG Maintenance har givits stor möjlighet att påverka både innehåll och uppförandet för att passa deras planerade verksamhet i anläggningen som beräknas starta vid årsskiftet 2017/18.

  Parallellt investerar även Train Alliance och företaget EPN Solution i en modern avisningshall med varmluft, en anläggning för snabb och effektiv avisning. Denna ligger fristående vilket gör att den kan användas även för fordon som inte skall till tågserviceanläggningen för åtgärder. Avisningshallen beräknas i drift vid årsskiftet 2017/18.

  Både tågservice- och avisningshallarna är öppna anläggningar d.v.s. alla aktörer på marknaden är välkomna att nyttja de tjänster som erbjuds i Hallsberg.

  Att investera i Hallsberg ser vi som en självklarhet då det inte är många orter i Sverige som har ett så stort upptagningsområde inom järnvägen, säger Joakim Weijmer vice VD och teknisk chef på Train Alliance.

  Vi planerar nu för nästa etapp på Rala med en multifunktionshall där korg/front tvätt, klotter- och olyckssanering, städning, vattentryckning och fekalietömning m.m. kan utföras året runt på en rad olika fordon. Beslut om igångsättande av denna etapp väntas under våren inkl. vem som blir verksamhetsutövare i denna anläggning.

  För mer information kontakta Joakim Weijmer vVD och teknisk chef Train Alliance på joakim.weijmer@trainalliance.se

  2017-02-08 -  Direktlänk till nyheten

 • januari092017
 • Emission i Train Alliance, slutregistrering av nyteckning

  Den 15 december 2016 var sista teckningsdagen för deltagande i emission i Train Alliance.

  Emission har nu slutregistrerats och Train Alliance har fått drygt 600 nya aktieägare och emissionen inbringade 38,9 MSEK för den kapitalanvändningsplan som angavs i prospektet.
  Bolagets totala antal aktier uppgår efter emission till 22.288.566 st varav 5.000.000 st utgöres av A aktier med röststyrka 10 ggr.

  Train Alliance hälsar sina nya aktieägare välkomna, och tackar för det stora intresse som varit för deltagandet i emission och för intresset kring bolagets verksamhet.

  Emissionen och ägarspridningen sköttes av Pepins Group AB som också sköter Alternativa Listan på vilken Train Alliance kommer att noteras. Läs till detta meddelande även Pepins pressmeddelande om Train Alliance emissionen.

  Ladda ner pressmeddelandet som PDF.

  För mer info kontakta:

  Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance
  Telefon: 0733-734474

  2017-01-09 -  Direktlänk till nyheten

 • december062016
 • Affär med Eskilstuna kommun klar

  Train Alliance har agerat anläggningspartner för utformning, teknikval och placering av den nya tågdepån i Eskilstuna.

  Train Alliance har sedan sommaren 2014 arbetat med Eskilstuna kommun för att skapa bästa depålösning med rätt förmåga inför leveransen av de nya beställda motorvagnarna för MÄLAB.

  - Vi är mycket glada att affären med Eskilstuna kommun nu är klar och att arbetet med att uppföra och leverera en depå nu på allvar kan ta vid och starta enligt det koncept som är framtaget.

  - Arbetet med Eskilstuna kommun har varit givande och konstruktivt, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

  För mer information kontakta:
  Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD, Train Alliance
  Per Idesten, projektansvarig, Eskilstuna Kommun 073-950 62 08

  Ladda ner pressmeddelandet som PDF

  2016-12-06 -  Direktlänk till nyheten

 • november182016
 • Offentliggörande av prospekt

  Prospekt för nyemissionen i Train Alliance AB finns nu tillgängligt på vår emissionssida.

  Prospekt för nyemissionen i Train Alliance AB finns nu tillgängligt på vår emissionssida.

  Teckningsperioden inleds på måndag 21 november kl 10:00 och pågår till och med den 15 december 2016.

  Tecknare utan företrädesrätt hänvisas till www.pepins.com.

  Ladda ner vårt prospekt som PDF:
  Train Alliance Prospekt

  Ladda ner vår anmälningssedel som PDF:
  Train Alliance Anmälningssedel

  2016-11-18 -  Direktlänk till nyheten

 • november172016
 • Korrigerad version delårsrapport, publicerad den 17 november 2016

  Den delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september som publicerades den 9 november har korrigerats, och ersatts med den föreliggande. Ändringarna bestod i borttagning av referens till en prognos som inte föreligger, samt att sifferuppställningarna ändrats till samma indelning som använts i tidigare avgivna årsredovisningar. I övrigt har inga förändringar skett.

  För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance

  Telefon: +46 733 734474

  Läs den uppdaterade kvartalsrapporten

  2016-11-17 -  Direktlänk till nyheten

 • november152016
 • Första teckningsdag senareläggs

  Teckningstiden i Train Alliance Sweden AB (publ) planerades inledas idag den 15 november 2016. I väntan på slutgodkännande från Finansinspektionen av bolagets prospekt måste dock första teckningsdag senareläggas. Så snart prospektet är slutgodkänt kommer detta att publiceras och teckningen inleds kl 10.00 dagen därpå.

  Teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att ske via Pepins, se pepins.com.

  Meddelande om publicering av prospektet kommer att anslås på trainalliance.se och via pepins.com.

  För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance

  Telefon: +46 733 734474

  2016-11-15 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober112016
 • Beslut om företrädesemission

  I enlighet med bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2016, har beslut fattats om en företrädesemission i bolaget.

  Ladda ner beslutet (PDF)

  För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance +46 733 734474

  2016-10-11 -  Direktlänk till nyheten

 • september292016
 • Kundevent i Hallsberg

  Train Alliance höll teknikpresentation i Hallsberg tillsammans med TXG Maintenance

  Den 29 september höll Train Alliance tillsammans med TXG Maintenance ett event för att visa den nya teknik som kommer att finnas i den kommande tågserviceanläggningen som skall stå klar i slutet av 2017. Anläggingen kommer bl.a. att innehålla en tandemsvarv för bearbetning av hjulpar.

  På agendan fanns även en presentation av teknikleverantören EPN Solution som också praktiskt demonstrerade avisning med varmluft, en metod som skonsamt befriar järnvägsfordon från snö och is och snabbt levererar ut ett torrt isfritt järnvägsfordon.

  Utöver detaljerade presentationer på teknikinnehåll och deras utformning diskuterades även möjligheter till andra järnvägsrelaterade verksamheter på Train Alliance område i Hallsberg, där Train Alliance söker samarbetspartners för framtida etableringar.
  På evenemanget deltog ett 50-tal inbjudna gäster från järnvägsbranschen och Hallsbergs kommun.

  För mer information kontakta Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD, Train Alliance.

  2016-09-29 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti222016
 • Train Alliance Sweden AB får uppdrag av Region Skåne

  Uppdraget omfattar teknikkoncept, rådgivning, granskning m.m. avseende ny spårvagnsdepå i Lund

  Region Skåne, som är den allmänna beteckningen på landstinget i Skåne län, ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling samt kollektivtrafik i länet. I Lund pågår nu för fullt planeringen för anläggning av en 5,5 km lång spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS, en spårväg som kommer att öppnas för trafik 2019. Som en del i detta kommer en spårvagnsdepå att uppföras i närheten av ESS. Train Alliance får från och med augusti 2016 i uppdrag att hjälpa och stödja i processen kring val av teknikkoncept, rådgivning, gransking mm, när det gäller uppförandet av spårvagnsdepån.

  Vi är glada för förtroendet som Region Skåne har givit oss i detta uppdrag, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

  Förutom järnvägsrelaterade uppdrag utför Train Alliance även uppdrag för lokalbanor, spårväg och tunnelbana.

  2016-08-22 -  Direktlänk till nyheten

 • juli192016
 • Train Alliance Sweden AB, Ordinarie Bolagsstämma den 29 juni

  Den 29 juni 2016 hölls ordinarie bolagsstämma på hotell Stinsen Hallsberg.

  Train Alliance Sweden AB:s nya säte är placerat i Hallsberg, där också ordinarie bolagsstämma hölls den 29 juni.

  På stämman deltog 19 personer som representerade 34 aktieägare, varav 22 via fullmakt. På stämman representerades 66,1% av kapitalet och 89,7% av röstetalet. Totalt var 13.213.070 st aktier representerade av totalt 20.000.000, varav 5.000.000 A-aktier.

  Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och styrelseledamöterna Freddie Lienau, Conny Bjarnram, Staffan Brandt och Sven Jemsten omvaldes.

  Sven Jemsten valdes till styrelsens ordförande.

  Stämman beslöt också att aktieutdelning ej skall ske.

  Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma finns bilagt detta meddelande.

  För mer info, kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733-734474

  2016-07-19 -  Direktlänk till nyheten

 • maj182016
 • Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

  Den 29 juni kl 15:00 inbjuds bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma på Hotel Stinsen, Stortorget 3 - Hallsberg.

  Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

  Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

  Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

  Reviderad årsredovisning för 2015 finner ni under årsrapporter.

  Hjärtligt välkomna
  Otto Persson, Verkställande direktör

  2016-05-18 -  Direktlänk till nyheten

 • april222016
 • Train Alliance TransQ prekvalificerad

  Train Alliance har förlängt sin TransQ-prekvalificering. Den nya prekvalificeringen är giltig i 12 månader till april 2017.

  TransQ prekvalificeringen är viktig för Train Alliance för att vara godkänd att delta i större offentliga upphandlingar.  

  2016-04-22 -  Direktlänk till nyheten

 • mars182016
 • Train Alliance Sweden AB får uppdrag av Öresundstågen AB

  Uppdraget omfattar teknikkoncept, rådgivning och granskning avseende ny depå i Hässleholm

  Öresundstågen avser att uppföra en ny motorvagnsdepå i Hässleholm, vilken bl.a. kommer att hantera motorvagnsfordon av typen X31K.

  Train Alliance får från och med mars 2016 i uppdrag att hjälpa Öresundstågen kring val av teknikkoncept, rådgivning och granskning mm. Uppdraget sträcker sig till december 2016.

  Vi är glada för förtroendet som Öresundstågen har givit oss i detta uppdrag, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

   

  Öresundstågen AB ägs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik. Bolagets uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, häribland avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.

  2016-03-18 -  Direktlänk till nyheten

 • februari092016
 • Train Alliance utför uppdrag åt Arriva Sverige

  Train Alliance utför produktions- och kapacitetsgenomlysning för Arriva Sverige

  Uppdraget omfattar en studie och genomlysning av Arriva produktion och kapacitet för Tvärbanan i Stockholm. Arbetet sker under februari till mars 2016 och skall ge svar på specifika frågeställningar som Arriva har ställt till Train Alliance.

  Det är ett uppdrag som passar väl in i vår affärsmodell för marknaden, säger Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD på Train Alliance.

  2016-02-09 -  Direktlänk till nyheten

 • februari052016
 • TXG Maintenance AB som ingår i TXG Technology AB, tecknar etableringsavtal med Train Alliance Sweden AB för uppförande av hjulverkstad i Hallsberg

  TXG Technology är ett företag med nya idéer som erbjuder tillgång till tågkapacitet baserat på kompletta hyreslösningar och egen kompetens inom tågunderhåll. Företaget representerar även den tjeckiska tågtillverkaren Skoda Transportation a.s. i Sverige.

  Hjulverkstaden i Hallsberg kommer att ha en tandemsvarv från tyska Hegenscheidt, modell U2000-400D, med möjlighet att även svarva bromsskivor. Hjulverkstaden kommer dessutom att utrustas med hjulsänk för byte av hjulpar och komponenter, modern utrustning för oförstörande provning (OFP) samt en verkstadsdel för enklare underhållsmoment på fordon och komponenter.

  Order- och investeringsvärdet för Train Alliance uppgår till drygt 150 miljoner kronor och inbegriper utbildning, teknik och produktionsoptimeringsstöd för TXG Maintenance.

  Valet av Hallsberg föll sig naturligt för de fordonsomlopp och volymer som finns i regionen och ger TXG Maintenance möjlighet att erbjuda sina kunder ett utökat och mer komplett hjulserviceutbud säger Klaus Knudsen, ordförande i TXG Technology.

  Klaus berättar vidare att TXG Maintenance även har för avsikt att etablera en modern lok- och vagnverkstad i Hallsberg i anslutning till hjulverkstaden, kring vilket det f.n. pågår diskussioner med Train Alliance.

  Train Alliance välkomnar TXG Maintenance etablering och kommer agera anläggningspartner och ge komplett stöd i produktionsoptimering och teknikval, säger Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

  Hjulverkstaden beräknas vara i drift 2017.

  För mer information kontakta:

  Klaus Knudsen, ordförande TXG Technology 0706 931499

  Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD Train Alliance, 0733 734476

  Mer information om TXG finns via www.txg.se

  2016-02-05 -  Direktlänk till nyheten

 • januari042016
 • Senior Advisor till Train Alliance

  Train Alliance förstärker med extern Senior Advisor

  Nicklas Falk går från och med januari 2016 in som stöd till företagets ledningsgrupp som rådgivare i affärsutvecklings- och försäljningsfrågor. Han fortsätter parallellt med egen verksamhet som inte är kopplad till Train Alliance.

  Nicklas har lång erfarenhet från järnvägsverksamhet i olika ledande befattningar och har även varit VD vid EuroMaint Industry.

  Med detta stöd kan vi fokusera på att vidareutveckla verksamheten i nära samarbete med våra kunder. Vi är glada över att Nicklas har valt att stödja oss och med sina gedigna järnvägs- och industrierfarenhet stärks Train Alliance ytterligare, säger Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

  2016-01-04 -  Direktlänk till nyheten

 • december152015
 • Investment AB Spiltan satsar på Train Alliance Sweden AB

  Spiltan har förvärvat en större aktiepost i Train Alliance som erbjuder industriella lösningar inom underhåll av järnvägsfordon och strategiskt belägna serviceanläggningar till tågoperatörer samt konsulttjänster och konceptlösningar inom underhåll av järnvägsfordon och produktionsoptimeringar.

  Bolaget äger också 2 000 000 kvadratmeter mark i närhet till viktiga knutpunkter för tågtrafiken i Sverige. Bolagets omsättning var 2015 drygt 70 miljoner kronor med ett förväntat resultat före skatt på 7,5 miljoner kronor.

  Det är otroligt spännande att vi får in en institutionell placerare som Spiltan inför vår fortsatta expansion. Hittills har vi tagit in kapital från ett antal kapitalstarka privatinvesterare framför allt i Skåne samt HF Wiebe, vår tyska storägare, säger Otto Persson, VD för Train Alliance.

  Vi ser stor tillväxtpotential i Train Alliance då man måste förändra arbetssättet för underhåll av järnvägsfordon i Sverige när man bygger ut infrastrukturen. Då bolaget äger stora markområden i attraktiva områden är det också liten nedsida i investeringen, säger Per H. Börjesson, VD för Spiltan.

  Under våren planerar vi att ytterligare sprida ägandet till privatpersoner via equity crowfunding konceptet Pepins.com och en lansering av Train Alliance aktie på aktiehandelsplatsen Alternativa Aktiemarknaden under namnändring till Pepins. Det är ett led i att göra Train Alliance till ett mer publikt bolag när järnvägsbranschen i Sverige förändras, fortsätter Otto Persson, som sedan tidigare också är delägare i bolaget.

  För mer information kontakta:

  Otto Persson, VD Train Alliance Sweden AB, otto.persson@trainalliance.se 0733 734474

  Per H. Börjesson, VD Investment AB Spiltan, phb@spiltan.se 0708 797101

  Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamhet inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla kostnadsbesparingar.

  Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 1000 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förusättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2000 aktieägare och aktien handlas på Alternativa Aktiemarknaden (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se

   

  2015-12-15 -  Direktlänk till nyheten

 • november152015
 • Train Alliance säljer mark och konceptlösning för verkstadsdepå i Eskilstuna

  Train Alliance överlåter en del av sin fastighet Fristaden 1:31 i järnvägsområdet Gredby, Eskilstuna inklusive en konceptlösning för Eskilstuna kommuns satsning på en verkstadsdepå för regionaltrafiken.

  Train Alliance har bistått kommunen i konceptframtagande för en verkstadsdepålösning i Eskilstuna och överlåter nu också mark för fullföljandet av en etablering av verkstadsdepån.

  Depån skall ägas av kommunen som i nästa steg kommer att handla upp byggnation av anläggningen.

  Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD på Train Alliance, kommer med spänning att följa fortsättningen. Blir det som han önskar sig kommer kommunen att bli stolt ägare till en modern konceptverkstad där utformningen tidigt tagit hänsyn till fordonens behov över hela livscykeln.

  Eskilstuna kommun tänker också långsiktigt och har därför tecknat ett långt hyresavtal på den förestående verkstadslösningen med tågtrafikbolaget MÄLAB.

  2015-11-15 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober152015
 • Train Alliance beställer hjulsvarv

  Train Alliance har beställt en undergolvssvarv med möjlighet att även svarva bromsskivor från tyska Hegenscheidt MFD.

  Train Alliance har beställt en tandemsvarv för svarvning av såväl hjulpar på fordon som lösa hjulpar samt även möjliget till svarvning av axel- och hjulmonterade bromsskivor.

  Modellen är Hegenscheidt U2000-400D undergolvsvarv där beställning har lagts av Train Alliance med leveranstid på drygt 12 månader.

  Svarven skall enligt planerna installeras på Train Alliance område i Hallsberg där också det planeras en hjulverkstad i modern tappning.

  Parallellt med anskaffningen av svarven har en process med att bygga upp en hjulverkstad satts igång. Svarv och verkstad beräknas kunna tas i drift i slutet av 2017, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD på Train Alliance.

  2015-10-15 -  Direktlänk till nyheten

 • september092015
 • Train Alliance Sweden AB utser vice VD

  Train Alliance tekniske chef Joakim Weijmer är från och med 2015-09-09 även utsedd till vice VD i företaget.

  Joakim Weijmer har genom sin långa erfarenhet inom järnvägen och fordonstekniken rätt profil för vårt fortsatta arbete med att driva och utveckla Train Alliance, säger VD Otto Persson.

  Otto anger att skälet till utnämningen dels är att Train Alliance går in i en ny fas, dels behöver mer fokus på det tekniska området vilket mer och mer efterfrågas av våra kunder.

  Joakim har sedan 2011 varit teknisk chef inom Train Alliance och har innan dess bland annat varit underhållsoptimerare och produktionstekniker.

  - Jag är hedrad över att ha fått detta utökade förtroende att fortsätta att driva utvecklingen tillsammans med ledning och personal som finns inom Train Alliance, säger Joakim.

  2015-09-09 -  Direktlänk till nyheten

 • juli072015
 • Trapp i Hallsberg avyttras

  Huset Trapp i Hallsberg avyttras till Hallsbergsbon Oscar Palm.

  Huset Trapp är det gröna huset som varit omtalat och som Train Alliance inte fått rivningslov för. Oscar Palm har nu förvärvat huset Trapp och kommer att bli granne med Train Alliances hus Trull, som är i full gång med att totalrenoveras. Oscar Palm är egen företagare och entreprenör och Train Alliance är glada att få en driftig och duktig granne som förvaltar Trapp vidare.

  2015-07-07 -  Direktlänk till nyheten

 • juni102015
 • Train Alliance blir medlem i Luleå Näringsliv

  Train Alliance är redan medlem i Luleå Tekniska Högskola och blir nu också medlem i Luleå Näringsliv.

  Train Alliance söker hjälp och kontaktytor för sitt fortsatta arbete med järnvägstekniskt centrum och ser arbetet som Luleå Näringsliv genomför som en ypperlig möjlighet att få det kontaktnät som behövs för fortsättningen.

  2015-06-10 -  Direktlänk till nyheten

 • maj262015
 • Luleå kommun fattar beslut om detaljplan för järnvägstekniskt centrum

  Den 25 maj fattade Luleå kommun beslut om beviljande av detaljplan för Järnvägstekniskt centrum på Train Alliance område Svartön.

  Ett glädjande besked, i Luleå liksom på Train Alliances övriga verksamhetsorter är tanken att dyra investeringar ska delas av många aktörer. Detaljplanen på Svartön i Luleå innebär att ett järnvägstekniskt centrum kommer ett steg närmare, nästa steg blir att arbeta med anslutningen till stambanan och göra kapacitetsutredningar för trafikeringen. Oavsett så är Luleå kommuns beviljande av detaljplan enormt glädjande.

  2015-05-26 -  Direktlänk till nyheten

 • april202015
 • Uppdrag effektivisera befintliga verkstäder

  Train Alliance får uppdrag av Stockholms Spårvägar att arbeta med effektivisering av befintliga verkstäder.

  Arbetet beräknas pågå i sex månader på heltid för en av Train Alliances ingenjörer. Arbetet ska mynna ut i en genomlysning för effektivisering i befintlig verkstad.

  2015-04-20 -  Direktlänk till nyheten

 • mars112015
 • Train Alliance TransQ prekvalificerade

  Train Alliance har förlängt sin TransQ-prekvalificering. Den nya prekvalificeringen är giltig i 12 månader till mars 2016.

  TransQ-prekvalificeringen är viktig för Train Alliance för att vara godkänd att delta i större offentliga upphandlingar.

  2015-03-11 -  Direktlänk till nyheten

 • februari252015
 • Rivningslov nekas Trapp-huset i Hallsberg - ny detaljplan behövs

  Train Alliance äger två stycken kontorshus i centrala Hallsberg, Trapp och Trull. Trull är under pågående totalrenovering som beräknas vara klar i oktober 2015. Trapphuset har Train Alliance ansökt om rivningslov för, men fått nej på denna begäran med hänvisning till att det krävs en ny detaljplan. Train Alliance menar att huset är i så dåligt skick att det inte är försvarbart att renovera och har lagt fram ett förslag om att riva huset och bygga upp det igen. Train Alliance nekas rivningslov då det krävs en uppdatering av detaljplanen. Train Alliance söker nu nya lösningar och måste även säkra huset då det är förenat med fara att vistas i huset.

  2015-02-25 -  Direktlänk till nyheten

 • januari232015
 • Kilenkrysset tar över Bristamarken

  Kilenkrysset tar över Train Alliance mark och optioner i Brista - Sigtuna.

  Kilenkrysset tar också över arbetet med detaljplanen och fortsätter arbetet med Järnvägscentra Stockholm Nord. I likhet med Train Alliances tidigare tankar om ett järnvägscentra där aktörer delar dyra gemensamma investeringar kommer arbetet fortsättas av Kilenkrysset.

  2015-01-23 -  Direktlänk till nyheten

 • december282014
 • Förstudie klar på Multihall

  Train Alliance har fått ett uppdrag av Eskilstuna kommun om en förstudie på en Multihall. Förstudien är nu klar och levererad till Eskilstuna kommun.

  Train Alliance har sedan 2012 arbetat med utveckling av en multihall, dvs en verkstad med multilösningar för olika underhåll. Utvecklingsarbetet medförde också att Train Alliance fick EU-stöd för detta arbete, då lösningen skulle medföra mindre kapacitetslåsning och tomkörningar på stamnätet. En första förstudie på en komplett hall har nu levererats till Eskilstuna kommun.

  2014-12-28 -  Direktlänk till nyheten

 • november032014
 • Train Alliance arbetsmaskiner för spår

  Train Alliances huvudägare tyska järnvägskoncernen Wiebe har i ett samarbete med Train Alliance satt igång ett testprojekt att börja erbjuda den svenska marknaden järnvägsmaskiner för uthyrning för underhållsarbete på spår.

  Tillståndsbiten för att få maskinerna godkända på den svenska marknaden har tagit sin tid, och med hjälp av den första kunden Infra Service från Nässjö så har äntligen maskinerna kunnat rulla i land nere i Trelleborg för vidare transport till Avesta där uppdrag skall utföras.

  Maskinerna, som är av typen SSP 110SW och 08-275 3 Spårriktare respektive Ballastplog ska testas i 30 skift för att sedan åka tillbaka till Tyskland i slutet av november.

  2014-11-03 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober102014
 • Train Alliance Hässleholm Vankiva

  Train Alliance markprojekt i Hässleholm. Train Alliance har i egen regi drivit detaljplanearbete på sin mark i Vankiva avseende sitt markprojekt i Hässleholm.

  Kommunfullmäktige i Hässleholm fattade den 29 september beslut om att bevilja detaljplan för järnvägsändamål. Beslutet vinner laga kraft den 1 november om inget överklagande sker.

  2014-10-10 -  Direktlänk till nyheten

 • september302014
 • Norrbotniabanan prioriteras

  Train Alliance arbete med tillståndsbiten för järnvägsmark i Luleå fick ett rejält uppsving efter att den nytillträdda regeringen annonserat att nybyggnation av Norrbotniabanan (Umeå-Luleå) skall prioriteras och tidigareläggas.

  Train Alliance mark ligger i rätt omloppsbana för att bredda verksamheterna och göra det som Train Alliance har som huvudidé, nämligen att dyra investeringar kan delas av samtliga järnvägstrafikslag, och regeringens annonsering om att tidigarelägga Norrbotninabanan stärker attraktionen på marksatsningen i Luleå.

  2014-09-30 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti212014
 • Kombiterminal Nord - Rosersberg

  Train Alliance har haft ett uppdrag att för kombiterminal Nord ta fram en koncept- och tekniklösning och beskriva kapaciteten för ett lanserande i etapper.

  Denna del av arbetet är nu färdigställt och det hålls invigning och första spadtag av anläggningen den 26 augusti 2014.

  Kombiterminalen är Rikskombiterminal Nord i Rosersberg och ligger i anslutning till Train Alliance mark i Sigtuna.

  På första spadtaget deltager Jan Persson, Kilenkrysset (ägare av terminalen), Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun samt Anders Ygeman (S),  ordförande Trafikutskottet.

  2014-08-21 -  Direktlänk till nyheten

 • juni302014
 • Train Alliance verksamhet i Sigtuna

  Train Alliance har deltagit i en offentlig upphandling mot SL för uppförande av en järnvägsdepå i Sigtuna - Brista.

  Train Alliance förlorade upphandlingen i december 2013 och överklagade beslutet, och fick tyvärr inte gehör för sitt överklagande och den 30 juni tecknade SL avtal med vinnande part och depån kommer att förläggas i Sigtuna - Odensala.

  Train Alliance mark i Brista kommer att användas för annan järnvägsrelaterad verksamhet och arbetet med detaljplan för järnvägsändamål kommer att fortgå i oförändrad omfattning.

  2014-06-30 -  Direktlänk till nyheten

 • maj302014
 • Train Alliance företar emission

  Moderbolaget i Train Alliance Sweden AB (publ)-koncernen företar emission i enlighet med mandat från årsstämman och bolagsordningen, och utökar aktieantalet från nuvarande 1 797 982 aktier till 2 000 000 aktier fördelat på 1 200 000 B-aktier och 800 000 A-aktier med 10 gånger starkare rösträtt.

  Emissionen beräknas vara färdigställd före årsskiftet och befintliga ägare kommer att erbjudas företräde i emissionen. Emissionens syfte är att få ett jämt antal aktier och att ha en ägarspridning på 100 aktieägare.

  I samband med att emissionen färdigställs så skall också aktieboksförvaltningen läggas över att förvalas hos Euroclear (fd VPC) och aktiebreven kommer registreras elektroniskt.

  2014-05-30 -  Direktlänk till nyheten

 • april172014
 • Bygglovsansökan insänd till Hallsbergs kommun

  Bygglovsansökan insänd till Hallsbergs kommun för att företa en totalrenovering av vårt kontorshus Kronan.

  Det så kallade Trullhuset i Hallsberg skall genomgå en totalrenovering. Huset förvärvades av Train Alliance 2012 och var redan vid förvärvet i dåligt skick till följd av eftersatt underhåll. Tyvärr försenades renoveringsstarten på grund av försenade tillstånd för bolagets verkstadscentrum Hallsberg-Rala.

  Men nu äntligen går bygglovsansökan in till Hallabergs kommun för en totalrenovering av huset, och så snart kommunen beviljar bygglov kommer arbetet att sätta igång.

  2014-04-17 -  Direktlänk till nyheten

 • mars142014
 • Train Alliance deltar i Rail Forum i Berlin

  Train Alliance breddar sina internationella kontakter

  Under 2013 var Train Alliance engagerade i förstudier kring nya underhållsdepåer för järnvägsfordon i såväl Spanien som Polen. De internationella kontakterna utökas nu genom att vi deltar i Rail Forum i Berlin, dagarna 17-18 mars, en utställing och konferens kring järnvägens möjligheter i en globaliserad värld.

  Avregleringar på järnvägsmarknaden och fokus på miljöfrågorna innebär stora utmaningar för järnvägens aktörer, men samtidigt möjligheter som måste tas tillvara på bästa möjliga sätt.

  Se länken nedan:

  2014-03-14 -  Direktlänk till nyheten

 • februari062014
 • Fördjupad utredning kring depå på Roslagsbanan

  Trafiken på Roslagsbanan ökar och nya vagnar ska upphandlas. Samtidigt planeras en ny depå på Kårstagrenen.

  AFAB Train (ett bolag inom Train Alliance-sfären) har fått ett uppdrag från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, att ta fram en fördjupad utredning för en planerad depå på Roslagsbanan. Preliminära uppskattningar visar att en väl genomtänkt depålösning kan ge Trafikförvaltningen en rationell depå- och verkstadsdrift till väsentligt lägre kostnader än vad man tidigare antagit. Arbetet löper under våren 2014.
   
  Utredningen genomförs i linje med Trafikförvaltningens sjupunktsprogram för en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, där god framkomlighet, samhällsekonomisk lönsamhet och tillgänglighet står i fokus.

  AFAB Train är glada och stolta över att kunna bistå Stockholms läns landsting med att arbeta fram en modern depålösning som kan stå som modell för såväl Roslagsbanan som andra spårsystem framöver.

  2014-02-06 -  Direktlänk till nyheten

 • december092013
 • Donation till Järnvägstekniskt Centrum

  Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska universitet har varit verksamt under 15 års tid. I samband med jubileumsfestligheterna donerar Train Alliance 25 000 kr som en uppskattning för en framgångsrik verksamhet.

  Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska univerisitet har byggt upp en hög kompetens under 15 års verksamhet och lämnat värdefulla bidrag inom drift- och underhållsfrågor för järnvägssystem i Europa, ett arbete som vi sätter stort värde på, säger Otto Persson, vd i Train Alliance Sweden AB. Train Alliance donerar därför 25 000 kr för att stödja en fortsatt framgångsrik verksamhet inom detta viktiga verksamhetsfält.

  Järnvägstekniskt Centrum kommer tillsammans med Trafikverket att inleda en oberoende "analys av hur mycket huvudsystemet skulle tjäna i kapacitet genom att ha effektiva depåer som är rätt placerade över landet", se sidan 80 kapitel 6.2 i bilagd rapport ifrån Riksrevisionen om "Tågförseningar, Orsaker, ansvar och åtgärder".

  Train Alliance har tidigare analyserat och beskrivit behovet av nya depåer och bolagets uppfattning om dagens situation över "ej värdeskapande trafikrörelser" i landet. Bolagets slutsatser över s.k. "ej värdeskapande trafikrörelser"  har också bekräftats av Trafikverkets oberoende utredare, Transrail. Under 2013 gav Trafikverket genom nationella depårådet Transrail i uppdrag att undersöka branschens aktörer och dessas problembeskrivning över järnvägens depåer. En slutsats var bland annat att det förekom ett stort antal tomkörningar som driver kostnader och tar kapacitet ifrån Trafikverkets huvudsystem. 

  http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Tagforseningar--orsaker-ansvar-och-atgarder/

  2013-12-09 -  Direktlänk till nyheten

 • december052013
 • Nu kan jobbet med den nya järnvägssatsningen börja!

  Detaljplanen är nu fastställd för marken i Hallsberg där ett stort nationellt centrum för service och underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för persontrafik, samt lok och vagnar för godstrafik ska byggas.

  - Det känns skönt att vi nu äntligen kan komma igång med vårt service- och underhållscenter - äntligen efter mer än ett års väntan, säger Otto Persson, VD för Train Alliance. Detaljplanen har överklagats två gånger och överklagandena har avslagits båda gångerna.

  Förberedelser igång
  Nu är förberedelser för bygglov redan igång. Parallellt söker Train Alliance tillstånd hos Transportstyrelsen för järnvägsanslutning av marken.

  - Vi har aldrig tvivlat på att vi kan komma igång. Hallsberg är unikt, ett naturligt läge för ett nationellt centrum för service och underhåll av järnvägsfordon, såväl för person- som godstrafik, menar Otto Persson. Det har dragit ut på tiden på grund av överklagandena, men när det gäller järnvägsbranschen är begreppet tålamod ett nyckelord.

  Tunga finansiärer
  Train Alliance är ett malmöbaserat företag med tunga finansintressen i ryggen - både svenska och internationella, t.ex. tyska som järnvägskoncernen WIEBE/ITG. Affärsidén bygger på att Train Alliance köper mark, finansierar, bygger, utvecklar och hyr ut anläggningarna samt drar spåren. Därefter läggs drift och underhåll i anläggningarna ut på entreprenörer som driver verksamheten enligt det koncept som Train Alliance tagit fram, efter främst tysk modell, för service och underhåll av järnvägsfordon.

  Europas modernaste
  Train Alliance satsar på att bygga ett av Europas modernaste servicecenter i Hallsberg.Det ska bestå av 13 separata anläggningar. När nu detaljplanen är fastställd kommer Train Alliance att omgående förbereda och starta bygget av de två första anläggningarna. Den nya service- och underhållsmetod som Train Alliance vill introducera kan förkorta underhållstiden för tåg. Det betyder att man med den nya tekniken kan förbilliga underhållet med 20 till 40 procent på framför allt motorvagnar.

  Det finns idag ett stort uppdämt behov av just service och underhåll av järnvägsfordon i Sverige, vilket Riksrevisionen nyligen konstaterat. En satsning på den nya internationella tekniken kan minska det behovet. Train Alliance startar i Hallsberg - men för redan nu förhandlingar och diskussioner om anläggningar hos en rad andra intressenter runt om i Sverige.

  Nya jobb
  För att järnvägskommunikationerna ska kunna fungera under alla årstider kommer man även att bygga en avisningsanläggning i Hallsberg - en multifunktionshall där också olika rengöringar och sanering av järnvägsfordon kan göras. Den blir den första i sitt slag i Sverige. Satsningen i Hallsberg ligger i inledningsskedet i storleksordningen åtskilliga miljoner kronor. När hela verksamheten i Hallsberg är fullt utbyggd kommer den också att generera  många nya jobb.

  2013-12-05 -  Direktlänk till nyheten

 • december032013
 • Detaljplanen för Hallsberg har vunnit laga kraft

  Train Alliance målmedvetna satsning på ett centrum för järnvägsunderhåll i Hallsberg tar ett stort steg framåt.

  Train Alliance äger ett drygt 850 000 m2 stort markområde strategiskt beläget i Rala, Hallsbergs kommun, där ett stort centrum för järnvägsunderhåll kommer att uppföras. Planprocessen har nu kommit så långt att kommunens beslut att anta detaljplanen för området vunnit laga kraft.

  Med detta beslut har det tagits ett avgörande steg mot att förverkliga ett stort centrum för järnvägsunderhåll i Hallsberg, säger Otto Persson, vd i Train Alliance Sweden AB.

  2013-12-03 -  Direktlänk till nyheten

 • november072013
 • Kapacitetslösningar för Stockholms spårvägar

  Train Alliance har fått i uppdrag av Stockholms spårvägar (SS) att göra kapacitets- och effektivitetslösningar för fordonsunderhåll.

  Uppdraget genomförs under hösten och är det första som Train Alliance erhållit från SS.

  Train Alliance är stolta över att få vara SS behjälpliga i dessa komplicerade industriella utformningar, säger Train Alliance VD Otto Persson.

  2013-11-07 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober312013
 • Train Alliance samverkar med Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan

  Train Alliance Sweden AB går in som medintressent i Nordiska Infrastrukturskolan i Nässjö. I järnvägsstaden Nässjö med drygt 30 företag/aktörer och c:a 600 anställda inom järnvägsnäringen pågår en kraftsamling inom utbildningssektorn. Nässjö är en av Sveriges mest betydande järnvägsstäder och har varumärkesskyddat begreppet "The Railway Town".

  I Nässjö förenas nytänkande och tradition inom järnvägssektorn. Här finns en rad mycket kompetenta företag. Under ledning av Nässjö Näringsliv AB i stark samverkan med Nässjö kommun, företag och utbildningssektorn har en rad aktiviteter genomförts de senaste två åren. Seminarier med både nationell och internationell prägel har genomförts.

  Brinellgymnasiet har etablerat en järnvägsutbildning. Samverkan sker mellan Nässjöakademin/Nässjö Lärcenter och Jönköpings Tekniska Högskola. Företag, branschorganisationer, myndigheter och infrastrukturministern har uppskattat hur man gemensamt bidrar till utveckling.                           

  Nordiska Infrastrukturskolan har växt fram som ett projekt där avsikten är att bilda en verksamhet som på sikt inrymmer såväl gymnasie- som YH-, högskole- och uppdragsutbildningar. Arbetet är inne i ett mycket intensivt skede.

  Järnvägsnäringen står inför en tillväxt, säger Train Alliance VD Otto Persson, och initiativet som tas från Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan är något som Train Alliance ställer sig bakom för att säkerställa och utveckla kompetens för branschen.

  Nässjös drivkraft, engagemang och tankar på nationell nivå gör att Train Alliance ser stora synergier för att samla och dela kompetens inom järnvägsnäringen som kommer alla till gagn.

  Vi har fått ett mycket gott intryck av Train Alliance och är övertygade om att vi kan tillföra varandra kunskaper som kommer väl till pass i allt intensivt utvecklingsarbete som pågår, säger Holger Jonasson, Marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB samt projektledaren Joakim Stenqvist.

  2013-10-31 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober152013
 • Högt betyg till Train Alliance

  Train Alliance får utmärkelsen AAA för högsta kreditvärdighet

  Kreditupplysningsföretaget Bisnode, som är världsledande och verksamt i 19 länder, har idag förärat Train Alliance utmärkelsen AAA för högsta kreditvärdighet. Det är första gången sedan Train Alliance bildades år 2009.

  Vi är mycket stolta och glada över detta betyg från Bisnode, säger Otto Persson, vd i Train Alliance Sweden AB. Det ger oss gott hopp för fortsatt framgångsrik verksamhet.

  Högsta kreditvärdighet är en utmärkelse som endast 2,9% av Sveriges företag får. Train Alliance har dessutom nått upp till denna nivå på bara fyra år, något som endast ett fåtal företag lyckas med under de tio första verksamhetsåren.

   

  2013-10-15 -  Direktlänk till nyheten

 • september182013
 • Train Alliance säkrar mark i Luleå för ett nytt järnvägscentrum

  Train Alliance säkrar 32 hektar mark i Luleå för att möjliggöra etablering av ett nytt modernt järnvägscentrum avsett för såväl gods- som persontrafikens behov.

  Det planerade området anpassas utifrån dagens och morgondagens kundkrav med underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisning, saneringshallar, uppställningsspår och lager samt dimensioneras för en största axellast på 35 ton.  Den positiva utvecklingen i Norrland inom gruvnäringen samt gods- och resandetrafiken ges nu nya möjligheter att fungera effektivare och expandera.

  Den valda platsen ligger på Svartön, där en naturlig vändplats finns för järnvägen. Detta gör att trafikflödet på den hårt belastade sträckan Boden - Luleå förenklas, vilket frigör kapacitet då fordon till depå inte kräver riktningsändringar med trafikering i huvudsystemet som fallet är idag.

  Samarbete sker nu mellan Train Alliance och Luleå kommuns stadsbyggnadskontor om att upprätta detaljplan för området.

  Train Alliance ser fram emot att utveckla ett nytt järnvägscentrum i nära samarbete med branschens olika aktörer. Kundernas krav på ökad fordonstillgänglighet, kvalitet, kostnadseffektivitet och robusthet i trafiksystemet kräver nya lösningar - ett generationsskifte helt enkelt.

  Planer på center för tågunderhåll

  Stor järnvägssatsning till Luleå

  2013-09-18 -  Direktlänk till nyheten

 • maj152013
 • Avsiktsförklaring med Sigtuna kommun

  Train Alliance har nu tecknat en detaljerad avsiktsförklaring med Sigtuna kommun om genomförande av detaljplan för järnvägsändamål.

  Train Alliance syfte i samråd med kommunen och bygden är att skapa förutsättningar för ett järnvägscentrum som tillhandahåller verkstadskapacitet för såväl regional, fjärr- som internationell trafik.

  Train Alliance lösning skall också skapa förutsättningar för en fortsatt expansion av järnvägstransporter till Arlanda flygplats och därigenom verka för ett minskat koldioxidutsläpp och att regionen därigenom kan klara sina CO2-mål.

  2013-05-15 -  Direktlänk till nyheten

 • april152013
 • Planavtal tecknat med Hässleholms kommun

  Train Alliance satsning i Skåne och Hässleholm har nu aktiverats ytterligare genom att planavtal tecknats med Hässleholms kommun.

  -Det är en lång resa kvar men processen håller högt tempo och vi ser att vi kan tillföra skånsk järnvägsnäring en attraktiv och hållbar lösning för det förestående behovet av  fordonsunderhåll, säger Train Alliance VD Otto Persson

  2013-04-15 -  Direktlänk till nyheten

 • mars202013
 • Train Alliance inleder ett samarbete med PEAB

  Train Alliance kompetens inom utformning och PEAB:s kompetens inom utförande har föranlett ett samarbete mellan bolagen där vi nu gemensamt arbetar för etableringar av verkstadslösningar inom järnvägen i Sverige.

  2013-03-20 -  Direktlänk till nyheten

 • mars042013
 • Train Alliance och Sigtuna kommun redo att gå vidare i detaljplanearbetet

  Train Alliance och Sigtuna kommun är nu redo att gå vidare i detaljplanarbetet för bolagets mark i Rosersberg.

  Train Alliance vill utöka järnvägsverksamheten i Rosersberg och arbetar nu fram ett avtal med Sigtuna kommun om att konvertera markanvändningen för järnvägsändamål. Train Alliance har planer på samlokaliseringar och behöver därför ett större område mark för järnvägsändamål.

  Otto Persson, Train Alliance VD säger:

  -Resandet i storstadsregionen kommer fortsätta öka och redan nu behöver det planeras och säkras mark för den kapacitet som behövs för framtiden.  Det är glädjande med Sigtuna kommuns kunskap och förståelse för järnvägsnäringen och att också nytillträdde Lars Bryntesson har visat stort engagemang för järnvägsfrågor. Train Alliance ställer sig bakom byggandet av norra böjen som länkar samman Ostkustbanan med Arlandabanan i Sigtun kommun.

  2013-03-04 -  Direktlänk till nyheten

 • mars022013
 • Train Alliance deltog vid avtackandet av Thomas Doxryd i Hallsberg

  Thomas Doxryd är en av initiativtagarna och drivarna för nationellt järnvägscentrum i Hallsberg. Train Alliance deltog representerat av VD Otto Persson då han avtackades i samband med att han lämnade sin befattning som kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.

  Avtackningen företogs i Bergööska huset och ett hundratal gäster deltog, bland annat landshövdingen Rose-Marie Frebran.

  Läs mer i bilagd artikel i Nerikes Allehanda, 2013-03-02.

  Avtackandet av Thomas Doxeryd NA 2013-03-02

  2013-03-02 -  Direktlänk till nyheten

 • januari202013
 • Train Alliance får EU-bidrag för kunskapsöverföring mellan EU-länder

  Train Alliance får EU-bidrag för kunskapsöverföring mellan EU-länder gällande depålösningen "den multifunktionella hallen".

  Train Alliance depåverkstäder skall sänka underhållskostnaden för fordonsägaren och därmed skapa förutsättningar för ett lägre biljettpris och öka attraktionen till gröna resealternativ.

  För att uppnå skalfördelar och höjd effektivitet i verkstadsdepåerna har Train Alliance tagit influenser från goda lösningar i övriga Europa, såväl Tyskland, Spanien som Polen finns på referenslistan, och fogat samman detta till excellenta industrilösningar.

  Train Alliance egen lösning "den multifunktionella hallen" får nu EU-stöd för att lanseras och implementeras i övriga Europa och bidraget från EU avser först och främst samarbete och samverkan med den spanska järnvägsindustrin för en konceptualisering för ibruktagande och etablering.

  - Denna verkstadslösning är en kapacitetsdelning som fogar samman fordonens olika hög- och lågsäsonger på olika arbetsmoment. Lösningen gjordes ursprungligen för den svenska marknaden, men har först uppmärksammats utanför den svenska marknaden vilket är glädjande. Nu kanske det framgår tydligare varför vi har allians i vårt firmanamn, vi tar tillvara goda lösningar och gör dem ännu bättre, säger Train Alliance Sweden AB:s VD Otto Persson.

  För mer information gällande "multifunktionella hallen" kontakta Per Ove Forest, Train Alliance Sweden AB, telefon 0733-734470.

  2013-01-20 -  Direktlänk till nyheten

 • december212012
 • Detaljplan för markområdet i Hallsberg

  Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun har fattat beslut om detaljplan för Train Alliance markområde Rala i Hallsberg.

  -Hallsbergs kommun har gjort ett gediget och skyndsamt arbete och det är ett efterlängtat  beslut för TrainAlliance, säger bolagets VD Otto Persson.

  -Processen för att göra mark klar för järnvägsändamål är extra mödosam jämfört med  konventionell industrimark och Hallsbergs kommun har gjort ett fantastiskt arbete vilket tydligt framgår i de samrådshandlingar som upprättats. Hallsbergs kommun har därför säkerställt en fortsatt skyndsam process för att kunna tillgodose järnvägsnäringens behov av mark för etablering och utveckling. Detta skapar givetvis förutsättningar för framtiden att stärka Hallsbergs kommun och Örebroregionens position som landets attraktivaste järnvägskluster, säger Otto Persson vidare.

  2012-12-21 -  Direktlänk till nyheten

 • november202012
 • Train Alliance etablerar sig i Skåne - Hässleholm

  Train Alliance har säkerställt och förvärvat mark i Hässleholms kommun i Skåne för etablering av en högeffektiv flödesdepå för underhåll av järnvägsfordon.

  Markområdet är på ca 300.000 m2 och har ett bra anslutningsläge till huvudnätet. I uppgörelsen ingår även möjlighet för Train Alliance att utöka markområdet.

  Det råder tydlig brist på verkstadskapacitet i regionen där Train Alliance med en kostnadseffektiv lösning kan avhjälpa den sydsvenska järnvägsnäringen med denna kapacitetsbrist. Train Alliance ser även att depån kan samnyttjas även av andra aktörer än de sydsvenska operatörerna och nämner såväl övrig regionaltrafik, fjärrtågstrafik såsom internationell trafik.

  -Hässleholm som tågläge är unikt, vilket också Hässleholms kommuns företrädare förvaltar på bästa sätt. Train Alliance dialog med kommunen har varit i positiv anda och det visas på stor järnvägskompetens inom kommunen vilket är glädjande, säger Train Alliance VD Otto Persson.

  Train Alliance har i dagarna  också formellt lämnat en planansökan till Hässleholms kommun för att göra marken järnvägsklar.

  Train Alliance VD Otto Persson är mycket nöjd med processen och ser att etableringen av en högeffektiv flödesdepå stärker Hässleholm som attraktiv järnvägskommun samtidigt som att Skåneregionen får ett välbehövligt kapacitetstillskott.                            

  2012-11-20 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober282012
 • Train Alliance utvecklar nya funktioner för etablering i Hallsberg

  Byggstarten i Hallsberg kommer närmare och närmare och arbetet pågår med att anpassa framtida funktioner för Train Alliance kommande etableringar.

  Parallellt med att de sista myndighetsbesluten erhålles, vilka beräknas vara på plats i slutet av 2012, arbetar Train Alliance i ett antal förstudieprojekt för tilltänkta kunders räkning. Bland annat utreds förutsättningar för att etablera en multifunktionshall som skall hålla en flexibel utformning av funktioner och kunna växla åtgärder beroende på årstid, väder och vind.

  Funktionerna som ritats in i Hallsberg och i det nationella järnvägscentrat har stor attraktion på marknaden. Vi förväntar oss en spännande höst där de sista pusselbitarna passas in så att etableringarna också kommer till stånd när alla tillstånd är på plats.

  2012-10-28 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober032012
 • Nyhet från paneldebatten i Hallsberg 27 september 2012

  Train Alliance deltog den 27 september i paneldebatten som hölls gällande järnvägens framtid i
  Hallsberg. 

  I bilagd artikel från Sydnärkenytt återges en del av de ämnen som avhandlades i samband med denna tillställning.

  Nyhet från paneldebatten i Hallsberg 27 september 2012

  2012-10-03 -  Direktlänk till nyheten

 • september272012
 • Stora tågmötet i Hallsberg en succé

  Stora tågmötet i Hallsberg och firandet av västra stambanans 150-årsjubileum blev ett otroligt lyckat evenemang och kommer leda till ett nytt möte nästa år.

  Kungen kom på besök och Train Alliance deltog vid kungalunchen på Alléskolan. Vidare var också Train Alliance VD Otto Persson en av debattörerna i paneldebatten som gästades av infrastrukturministern och generaldirektören för Trafikverket samt övriga ledande företagsledare inom svensk järnvägsnäring.

  På kvällen höll Train Alliance ett eget seminarium och middag och presenterade funktionerna i det förestående nationella järnvägscentrat som skall uppföras i Hallsberg.

  -Det var ett mycket lyckat möte med uppslutning från ett sextiotal gäster från branschen med såväl befintliga som potentiella kunder. Under avslappnade former diskuterades svensk järnvägs framtid,säger VD Otto Persson.

  På seminariet och middagen deltog också utöver näringslivet representanter från Örebroregionen, kommunen och Trafikverket.Dagen var att beteckna som mycket lyckad och ett stort tack riktas till Hallsbergs kommun och Länsstyrelsen i Örebro för den mycket välordnade dagen.

  Train Alliance överväger starkt att ta taktpinnen och göra dagen till en tradition där svensk järnvägsnäring kan mötas under avslappnade former och diskutera framtidslösningar. Näringslivet kommer bjudas in till en träff igen den 27 september 2013 med Hallsberg som självskrivet val av ort.

  2012-09-27 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti132012
 • Train Alliance inleder samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt Centrum i Luleå.

  Train Alliance är initiativtagare till att arbeta fram förslag för att höja effektiviteten och öka kapaciteten på det svenska järnvägsnätet. Detta görs via ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt Centrum i Luleå.

  Samarbetet innebär att Train Alliance ger uppslag till studenter och doktorander som i sina examensarbeten belyser problematiken. Train Alliance är av den åsikten att det finns många effektiviseringsmöjligheter och kapacitetshöjningar som kan göras utan att behöva företa väsentliga investeringar. Självfallet förespråkar Train Alliance ändå att man fortsätter att öka anslagen för investeringar i det svenska järnvägsnätet och att man vid varje investering väger och mäter effektiviseringen och kapaciteten till varje satsad krona i likhet med förebilden Trafikhuvudmannen SL:s sjupunktsprogram.

  - Industriellt tänk och effektivisering inom svensk järnvägsnäring är ett måste för att skapa en hållbar konkurrenskraftig utveckling inom en bransch som vi ser som framtidens tillväxtområde, säger Train Alliance VD Otto Persson.

  Train Alliance är godkänd medlem i Järnvägstekniskt centrum JVTC i Luleå som drivs av Luleå Tekniska Universitet. Som övriga medlemmar kan nämnas LKAB, Trafikverket, Duroc , Alstom m fl.

  2012-08-13 -  Direktlänk till nyheten

 • juni292012
 • Tågmöte i Hallsberg i samband med 150-årsjubileum

  I samband med att den västra stambanan fyller 150 år kommer det äga rum ett stort jubileumsfirande i Hallsberg.

  För Train Alliance är detta en viktig dag för att kunna informera om framtida satsningar och det strategiska läge som Hallsberg har för utvecklingen av svensk järnvägsnäring.

  Train Alliance kommer att vara med i podiet på ett seminarium den 27 september tillsammans med bl a SJ, Trafikverket, Posten och infrastrukturministern för att belysa möjligheter och utmaningar inom järnvägen.

  Anmälan till seminariet görs senast den 14 september till kerstin.dahl@lansstyrelsen.se och platsen är Alléskolans aula, Södra Allén 14, Hallsberg. Seminariet startar 13:30 och beräknas pågå till 15:15.


  Se bilaga för närmare information.
  Inbjudan seminarium Hallsberg 27.9.2012.pdf
  Inbjudan TA tågseminarium.pdf

  2012-06-29 -  Direktlänk till nyheten

 • maj212012
 • Train Alliance registrerade i TransQ.

  Train Alliance har under maj 2012 blivit certifierade och registrerade i TransQ, ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem för leverantörer inom den nordiska transportbranschen.

  Registreringen kommer medföra utökade möjligheter i arbetet mot statliga, kommunala och landstingsägda kunder.

  2012-05-21 -  Direktlänk till nyheten

 • april302012
 • Operatör kontrakterad för tandemsvarv i Hallsberg.

  Train Alliance kan nu glädjande offentligöra att avtal tecknats med operatör för etablering av tandemsvarv inkluderat en hjulsänk i Hallsberg.

  Etableringsavtalet signerades nyligen och operatören kommer att offentliggöras så snart detaljplanen för området i Hallsberg vunnit laga kraft.

  Train Alliance VD Otto Persson är mycket nöjd med denna första etablering och beräknar att svarven skall vara i drift den 1 april 2014.

  2012-04-30 -  Direktlänk till nyheten

 • april152012
 • Trafikverket klar med idéstudie för Hallsberg

  Trafikverket är nu klar med sin idéstudie för Hallsberg och arbetet kommer nu att övergå i en funktionsutredning.

  I möte med Trafikverket gällande framtida lokaliseringar har Train Alliance VD Otto Persson visat trafikhuvudmännens tågrörelser i regionen.

  - "Hallsberg är en strategisk ort och kommer i framtiden inte bara att vara en stark lokalisering för gods och lok utan även en viktig knutpunkt för persontrafik", säger Otto Persson.

  2012-04-15 -  Direktlänk till nyheten

 • mars202012
 • Train Alliance anställer egen projekteringsledare.

  Train Alliance har med start från och med den 1 april egen heltidsanställd projekteringsledare i Albert Ellervik som vi hälsar välkommen till organisationen.

  Albert kommer från Projektengagemang där han tidigare arbetat för Train Alliance. Albert kommer i första hand att arbeta inom vår etableringsorganisation för att stödja processen i etableringsfaserna och visualisering av pågående projekt.

  2012-03-20 -  Direktlänk till nyheten

 • mars052012
 • Train Alliance syn på kapacitetsbristen i stamnätet - kan avhjälpas utan kostsamma investeringar.

  Train Alliance har tillsammans med ett antal aktörer, såväl kommersiella som samhällsnyttiga, arbetat fram en studie på förbättringar för att öka kapaciteten i stamnätet.

  Ett stort problem som gör att belastningen på stamnätet är onormalt stor är tomkörningar av tåg för underhåll på annan ort. Detta kan enligt Train Alliance vare sig vara att anse kostnadseffektivt eller bra för belastningen av stambanan.

  Train Alliance studie visar på att om verkstadskapacitet förläggs i rätt omlopp, t ex i Hallsberg, kan belastningen på stambanan minskas och detta utan att medföra kostsamma investeringar. Train Alliance kommer att uppvakta politiker och samhällsnyttiga institutioner och beslutsfattare för att presentera sin utredning och sina resultat.

  2012-03-05 -  Direktlänk till nyheten

 • februari202012
 • Train Alliance styrelse får förstärkning.

  Train Alliance styrelse får ytterligare en styrelsemedlem i Conny Bjärnram som tar plats i bolagets styrelse med omedelbar verkan.

  Conny Bjärnram är idag verksam som VD i riskkapitalbolaget Augmenta AB och har lång erfarenhet från corporate finance, försäkringsbranschen och övrig finansiell verksamhet. Conny har stor erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete och har ett ovärderligt kontaktnät. Train Alliance styrelseordförande Sven Jemsten är nöjd med rekryteringen som är ett led i att skapa kontakter och nätverk för att sprida bolagets lösningsmodeller och unika kompetenser och erfarenheter från ägarbolaget ITG/Wiebe. I detta innefattas konkurrenskraftiga erbjudande för en järnvägsmarknad som är på väg att omformas i nya konkurrenskraftiga lösningar.

  2012-02-20 -  Direktlänk till nyheten

 • januari302012
 • Kompletteringsunderlag gällande upphandling pendeltågsverkstad Nordost inlämnat.

  Den pågående upphandlingen om pendeltågsverkstad Nordost för SL (Storstockholms Lokaltrafik) har haft sista inlämningsdag för kompletterande frågor i upphandlingen. Nu startar en utvärderingsprocess som kommer att pågå enligt upphandlingsdokumentet till den 30 april 2012.

  2012-01-30 -  Direktlänk till nyheten

 • januari162012
 • Train Alliance stärker upp på kompetenssidan inom bygg och etablering genom att ta in QA-konsult.

  QA är en viktig fråga för kvaliteten på det arbete och de värdeskapande insatser som bolaget gör och QA som en egen funktion i bolagets organisation skall säkerställa processerna och de styrdokument som är del av bolagets naturliga affärsprocesser. Med denna kompetensförstärkning kan Train Alliance upprätthålla spårbara och arkiverbara processer inom QA-området.

  2012-01-16 -  Direktlänk till nyheten

 • december192011
 • I Hallsberg har Lantmäteriet per den 15 december färdigställt förrättningen av fastighetsbildningen på Train Alliance förvärvade mark.

  Parallellt med detta har vi monterat en skylt som anger vad som komma skall - en etablering på området av ett nationellt järnvägscentrum. Train Alliance kommer under början av 2012 lägga stort fokus på att färdigförhandla de aktuella etableringarna på området.

  "Hallsberg är och förblir den absolut strategiskt viktigaste etableringen och investeringen för svensk järnvägsnäring sedan belslutet om en marknadsavreglering togs i slutet av 80-talet", säger Train Alliance vd Otto Persson. Projektet i Hallsberg har drivits med nära koppling mellan Train Alliance och kommunledningen i Hallsberg. "Hade inte kompetensen inom Hallsbergs kommun varit så genuin och framåtriktad för näringslivsfrågor hade denna etablering fått vänta i många år till", säger Otto Persson.

  2011-12-19 -  Direktlänk till nyheten

 • november152011
 • Train Alliances senaste emission är nu sluttecknad och inbetald vilket ger bolaget 150 MSEK till i kapital.

  Totalt sett har Train Alliance nu ett eget kapital på drygt 200 MSEK. Emissionen är i linje med bolagets finansplan och pengarna kommer att användas för de förestående investeringarna i såväl Hallsberg som Stockholm.

  Bolaget beräknar att genomföra ytterligare en emission till före årsskiftet om drygt 100 MSEK, lite beroende på byggplanen i Hallsberg.

  Emissionerna har inte förändrat huvudägarbilden av bolaget och tanken är att hela tiden bredda ägandet så att målsättningen om att bolaget skall ägas till 10% av minst 100 personer.

  2011-11-15 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober152011
 • Train Alliance får ny vice verkställande direktör.

  Lars Blixt, som arbetar som etableringchef i Train Alliance utses med omedelbar verkan till vice verkställande direktör i bolaget.

  Lars Blixt skall utöver sitt arbete med etablering även avlasta bolagets VD med det viktiga arbetet att hjälpa till med remissvar och vara en del i bolagets aktiva roll för att påverka branschen. 

  Samtidigt med detta , så byter också bolaget logotype till en mer modern tappning, och detta för att signalera att bolaget inte enbart arbetar på verkstadslösningar utan jobbar i det breda perspektivet på allt som har  med järnvägsnära koncept och industrilösningar att göra.

  2011-10-15 -  Direktlänk till nyheten

 • september152011
 • Train Alliance gör gemensam sak med Kilenkrysset för spårnära verksamhet i Skåne.

  Kilenkrysset disponerar stora områden industrimark i Skåne och Train Alliance ritar karta för vilka som kan bli aktuella för järnvägsverksamhet. De båda bolagen har planer på ett gemensamägt bolag för samarbete under 2012.

  2011-09-15 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti152011
 • Tomt- och fastighetsbildningen på Train Alliance mark i Hallsberg påbörjad.

  Detta görs samtidigt som arbetet med detaljplanen fortskrider.

  Fastighetsbildningen är viktig för bolagets arbete med utgivande av konvertibelpaketet , och det är styrelsens bedömning att tidsplanen följs för att sätta i drift denna finansiering i början av 2012.

  2011-08-15 -  Direktlänk till nyheten

 • juli152011
 • Train Alliance köper fastigheterna Tripp Trapp och Trull för etablering av bolagets kontor i Hallsberg

  Fastigheterna har en genuin historia och är delvis kulturmärkta både på insidan och utsidan.

  Bolaget tillsammans med Hallsbergs kommun kommer att arbeta fram renoveringsplaner för att återställa deras ursprungs-utseende och på så sätt skriva dessa anrika hus historia vidare och detta i järnvägens spår. Train Alliance är glada för att ha hittat detta kanonläge nära stationen och att kommunen Hallsberg fortsätter sina excellenta insatser för att få järnvägsnäringen att växa i regioen och att de engagerar sig i utformandet av dessa vackra hus.

  2011-07-15 -  Direktlänk till nyheten

 • juni172011
 • Stort Pressuppbåd på plats när Train Alliance höll presskonferans i Hallsberg

  Se länkar för intervjuer och artiklar:

  NA - Nyetablering ger 500 nya jobb...
  SR P4 - Hopp om jobb i Hallsberg...

  2011-06-17 -  Direktlänk till nyheten

 • juni152011
 • Train Alliance håller presskonferans den 16 juni

  Train Alliance håller presskonferans den 16 juni i Hallsberg, för att berätta om bolagets satsning i Hallsberg.

  Train Allaince har ca 800.000 m2 mark och arbetet med att belägga och planera denna mark har gått över förväntan och intresseanmälningnarna och etableringsavtal har tecknats för fullskalig etablering

  2011-06-15 -  Direktlänk till nyheten

 • maj312011
 • Train Alliance samarbete med Kilenkrysset

  se även meddelande från 25 Mars, har nu föranlett att Train Alliance tillsammans med Kilenkrysset disponerar 320.000 m2 mark i Sigtuna som Train Alliance skall verka för etablering av såväl svenska som utländska aktörer inom både regional och interregional trafik.

  Även planer på installations och reklamationsverkstäder inbegrips och samarbetet med Kilenkrysset förstärks ytterligare och bolagen tittar gemensamt på etableringar i övriga landet, och Train Alliance dispositionsrätt av marken i Sigtuna är ett led i Train Alliance storstockholmssatsning

  2011-05-31 -  Direktlänk till nyheten

 • maj112011
 • Train Alliance har företagit studier av marknaderna utanför Sveriges gränser

  Train Alliance har som huvudmarknad, den svenska marknaden. Som ett led i affärsutveckligen har en studie företagits om eventuella etableringar i Storbritaninen, Spanien, Danmark och Norge och rapporten visar att samtliga dessa länder kan komma att bli aktuella för etableringar inom en nära förestående tid.

  Speciellt Danmark och Norge i vändpunkt och omloppsbana Köpenhamn respektive Oslo är speciellt intressanta för Train Alliance. Storbritaninen kan konstateras att denna marknad har stora likheter med den svenska om brist på kapacitet. Spaninen är ett enligt Train Alliance ett föregångsland med många tekniska lösningar som bör appliceras även på den svenska marknaden. Train Alliance etablering i Spanien bedöms dock dröja.

  2011-05-11 -  Direktlänk till nyheten

 • april202011
 • Train Alliance byter logotyp

  Train Alliance har beslutat att ändra profilering mot marknaden och tydliggöra att bolaget är ett modernt kompetensföretag som levererar framtidens lösningar inom tågindustrin.

  Bolaget har därför beslutat att ändra logotype och den nya logotypen skall arbetas fram under hösten och tas i drift i slutet av året.

  2011-04-20 -  Direktlänk till nyheten

 • april052011
 • Train Alliance tecknar huvudavtal med konsultföretaget Atumne

  Atumne är ett konsultföretag och kommer att försörja Train Alliance med rådgivning och affärsutvecklingsfrågor för att hjälpa Train Alliance kunder till kostnadseffektiva lösningar.

  Atumne tillsätter 5 stycken heltidsanställda konsulter som kommer att serva Train Alliance i inledningsskedet 36 månader.

  Avtalet innefattar även förvaltning och drift av bolagets anläggningar för såväl kund som eget innehav.

  2011-04-05 -  Direktlänk till nyheten

 • mars252011
 • Train Alliance skriver samarbetsavtal med Kilenkrysset AB

  Kilenkrysset är ett företag från Strängnäs med stor erfarenhet från etablering av större anläggningar. Kilenkrysset är rikstäckande men väldigt starka i mälarregionen.

  Train Alliance och Kilenkrysset tecknar samarbetsavtal vad gäller etablering av tågnära och spårbundna anläggningar.

  Train Alliance tillför Kilenkrysset kompetensen för spåranslutningar och blir lite av Kilenkryssets tågben i etableringar.

  Train Alliance är mycket stolta över samarbetet med Kilenkrysset och ser många synergieri detta samarbete.

  2011-03-25 -  Direktlänk till nyheten

 • mars102011
 • Train Alliance etablerar ytterligare ett kontor i Malmö

  Train Alliance har sitt huvudkontor på Norra Vallgatan 76 och öppnar nu ett kontor till Backavägen vid Mobilia i Malmö.

  Kontoret rymmer 15 arbetsplatser och Train Alliance byggprojekteringsavdelning och utvecklingsavdelning kommer att husera vid detta kontor. Även Train Alliance storägare och samarbetspartner ITG/Wiebe kommer att ha bemanning på detta kontor

  2011-03-10 -  Direktlänk till nyheten

 • december292010
 • Train Alliance bygg- och projekteringsavdelning förstärks

  Train Alliance bygg och projekteringsavdelning förstärks med 4 nya medarbetare.

  Dessa 4 medarbetare kommer tidigare från ledande befattningar inom Citytunneln och var en del i succélösningen i projektet att kunna excellent levererar tidsplanen och markant hålla kostnadsbudgeten. De nya medarbetarna tillsammans med Train Alliance huvudägare tyska Wiebe-koncernen kommer främst att arbeta med projekteringen och byggledningen i Train Alliance satsning i Hallsberg, men även stödja och hjälpa till med etableringar av verkstäder på andra orter.

  2010-12-29 -  Direktlänk till nyheten

 • december232010
 • Henry och Gerda Dunkers Stiftelse deltar i nyemission i Train Alliance

  Henry och Gerda Dunkers stiftelse har tecknat en betydande post i Train Alliance nyemission för fortsatt expansion för etablering av moderna och effektiva verkstadslösningar för tågunderhåll.

  Stiftelsen via ordförande Claes Lindqvist har visat ett stort intresse för Train Alliance industriella lösning och också ombetts aktivt deltaga med kompetens från Dunkers övriga industriinvesteringar. Dunkers Claes Lindqvist förtydligar att Dunkers nya investeringsfilosofi är att ej deltaga aktivt i styrelsearbetet och ej heller agera huvudägare i sina investeringar och att stor fokus skall läggas på att investeringenskall leverera ett stabilt och tryggt kassaflöde, och för detta är Train Alliance ett bra exempel på hur Dunkerska Stiftelsen vill arbeta.

  2010-12-23 -  Direktlänk till nyheten

 • december052010
 • Trafikverket ger Train Alliance marktillstånd att etablera proaktivt avisningssystem som är glykolbaserat

  Trafikverket har gett Train Alliance tillstånd att etablera glykolbaserat avisningssystem på 16 orter runt om ilandet.

  Train Alliance ser beslutet och tillståndet som viktigt för att tågen som opererar i landet skall kunna få en rikstäckande lösning för att hålla tågen isfria och därmed öka punktligheten. Linjenätet som omfattas av 16 orter skall på sikt och fullt utbyggt borga för att glykolbehandlingen skall kunna göras inom 48 timmars intervall som är en del av effektiviteten i detta system. Intresset är stort från marknadens aktörer och Train Alliance har redan en anläggning tillsammans med Green Cargo för stålpendeln i Luleå. Vidare har finska VR och norska NSB redan sina anläggningar i drift denna säsong, och resultatet är över förväntan.

  2010-12-05 -  Direktlänk till nyheten

 • november132010
 • Train Alliance tecknar avtal med Hallsbergs kommun

  Train Alliance tecknar avtal med Hallsbergs kommun... (klicka här för att läsa mer)

  2010-11-13 -  Direktlänk till nyheten

 • oktober152010
 • Tyska Wiebekoncernen utökar sitt ägande i Train Alliance

  Tyska Wiebekoncernen utökar sitt ägande i Train Alliance via sitt dotterbolag ITG.

  Tyska Wiebekoncernen utökar inte bara sitt ägande utan tillsätter också en styrelsepresentant i Train Alliance och vill verka för att den kompentens och erfarenhet som finns i Wibekoncernen skall exporteras till den svenska marknaden via Train Alliance. Wiebe har utöver detta även förvärvat ett helägt dotterbolag MGA-Malmö, där också tysk personal kommer att stationeras.

  2010-10-15 -  Direktlänk till nyheten

 • september152010
 • Emission fulltecknad

  Som ett led i Train Alliance expansion och investeringsplan för etablering av konceptutformade verkstäder har en första emmision i bolaget genomförts.

  Denna första emission har fulltecknats och beräknas tillföra bolaget ca 50 miljoner SEK i kapital. Train Alliance beräknar att företa fler emissioner efterhand som konkreta kontrakt och projekt kan presenteras. Det finns ett stort intresse för att deltaga i Train Alliance förestående emissioner.

  2010-09-15 -  Direktlänk till nyheten

 • juli152010
 • Train Alliance uppför avisningsanläggning för SSAB och Stålpendeln

  Som ett led i Train Alliance satsning på att få tillstånd pro-aktiv avisning, dvs en avisningsmetodik som medför att is ej fäster på tåg - detta genom glykoltillförsel, har Train Alliance investerat i en glykolbaserad avisningsanläggning för stålpendeln.

  Train Alliance har uppvaktat Trafikverket och de ledande tågoperatörerna för att erbjuda samma lösning som för stålpendeln inför den kommande vintern och göra detta i ett rikstäckande linjenät som hålls öppet för alla tågtyper, alla tågoperatörer och är baserat på rikstäckande linjenät. Glykoltekniken är beprövad sedan 1 år tillbaka i Norge genom NSB, och finska VMR har också visat intresse för denna teknik. Tekniken är sedan många år tillbaka känd inom flygindustrin.

  2010-07-15 -  Direktlänk till nyheten

 • februari022010
 • Euromaint tecknar hyreskontrakt med nya Train Alliance

  Train Alliance är ett bra exempel på den typ av nya fastighetsägare som behövs för att skapa konkurrens och effektivitet i en marknad som historiskt har dominerats av endast en aktör, Jernhusen, säger Mats Önner, VD för EuroMaint Rail. februari 2010, Euromaint.se (klicka här för att läsa mer)

  2010-02-02 -  Direktlänk till nyheten

 • januari052010
 • TGOJ tecknar hyresavtal med Train Alliance

  GreenCargo ägda TGOJ tecknar långisktigt hyresavtal med Train Alliance för verksamhet i Eskilstuna.

  Train Alliance har renoverat och upprustat lokverkstaden i Eskilstuna för framtida strategiskt användande. TGOJ har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för nyttjande av denna anläggning.

  2010-01-05 -  Direktlänk till nyheten

 • december152009
 • Train Alliance förvärvar fastighet för lokvagnsunderhåll i Eskilstuna

  Train Alliance har förvärvat lokvagnsverstaden som är belägen i Eskilstuna. I fastigheten brediver TGOJ sitt underhåll. Train Alliance har för avsikt att investera ca 5 - 15 miljoner SEK i en upprustning av verkstaden för ett framtida och strategiskt användade av fastigheten.

  2009-12-15 -  Direktlänk till nyheten

 • augusti152009
 • Train Alliance förvärvar Skandiatransporters godsvagnsverkstad i Landskrona

  Train Alliance förvärvar Skandiatransporters godsvagnsverkstad i Landskrona på gamla varvsområdet. Fastigheten har spåranslutning och i fastigheten bedrivs redan godsvagnsunderhåll. Dock avser Train Alliance att rusta upp och modernisera verkstaden för framtida användning. Denna affär är den första för Train Alliance satsning att bli anläggningsägare för tånära fastigheter.

  2009-08-15 -  Direktlänk till nyheten