Års- och delårsrapporter

Årsredovisningar

Årsrapport 2018

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2017

Ladda ned årsredovisningen »

 

Årsrapport 2016

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2015

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2014

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2013

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2012

Ladda ned årsredovisningen »

Årsrapport 2011

Ladda ned årsredovisningen »


Kontakta oss för tidigare årsrapporter.

 

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport 2019

Ladda ned delårsrapporten Q3 2019 »

Delårsrapport Q1 2019

Delårsrapport 2019

Ladda ned delårsrapporten Q1 2019 »

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport 2019

Ladda ned delårsrapporten Q2 2019 »

Delårsrapport Q4 2018

Delårsrapport 2018

Ladda ned delårsrapporten Q4 2018 »

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport 2018

Ladda ned delårsrapporten Q3 2018 »

Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport 2018

Ladda ned delårsrapporten Q2 2018 »

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport 2018

Ladda ned delårsrapporten Q1 2018 »

Delårsrapport Q4 2017

Delårsrapport 2017

Ladda ned delårsrapporten Q4 2017 »

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport 2017

Ladda ned delårsrapporten Q3 2017 »

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport 2017

Ladda ned delårsrapporten Q2 2017 »

Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport 2017

Ladda ned delårsrapporten Q1 2017 »

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2018

Ladda ned bokslutskommunikén 2016 »

I lämnad bokslutskommuniké för 2016 i jämförelse med vad som redovisas i den legalt utformade och reviderade årsredovisningen för 2016 som publicerats den 17 maj 2017, så har i Årsredovisningen för 2016 en omklassificering av en tillgångspost skett på koncernnivå.

I bokslutskommunikén finns redovisat materiella anläggningstillgångar på 407.991 KSEK och av dessa har 140.125 KSEK i årsredovisningen omklassificerats till Andel i intresseföretag, vilket redovisas under finansiella anläggningstillgångar.

Anledningen till omklassificeringen är att delar av bolagets och koncernens innehav av mark för 2016 ägs via två stycken delägda bolag tillsammans med en samarbetspartner. Med anledning av detta och det ägaravtal som råder mellan parterna så skall innehavet klassificeras såsom ett innehav i intressebolag och inte som direktägd mark under pågående nyanläggning.

Omklassificeringen får också till följd av ändring i koncernens konsolidering att koncernens avsättning för latent skatt minskas med 10.426 KSEK och att denna skuldminskning går rakt över resultaträkningen, vilket förbättrar koncernens redovisade resultat med lika mycket från 13.522 KSEK till 23.948 KSEK. Koncernens justerade årets resultat på grund av skuldminskning av latent skatt påverkar också bokslutskommunikéns redovisade soliditet från 57,9% till 59,6%. För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance. Telefon: +46 733 734474

Delårsrapporter 2016

Delårsrapport 2016 Q3

Ladda ned delårsrapporten 2016 Q3 (Uppdaterad) »

Den delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september som publicerades den 9 november har korrigerats, och ersatts med den föreliggande. Ändringarna bestod i borttagning av referens till en prognos som inte föreligger, samt att sifferuppställningarna ändrats till samma indelning som använts i tidigare avgivna årsredovisningar. I övrigt har inga förändringar skett. För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance. Telefon: +46 733 734474